1905, 2009

Simulatorer og trening i laparoskopisk kirurgi

By |19. mai 2009|Annet|

  Tekniske ferdigheter ervervet i åpen kirurgi er ikke overførbare til laparoskopisk kirurgi. Dette har, sammen med økt fokus på pasientsikkerhet og ønske om å redusere bruk av forsøksdyr i trening av kirurger, resultert i økt fokus på treningsmuligheter utenfor [...]

1905, 2009

Implementering av laparoskopisk assistert kirurgi for kolonkanser ved Stavanger Universitetssykehus (Kirurgen 2/07)

By |19. mai 2009|Annet|

  På bakgrunn av disse resultatene valgte vi å ta laparoskopisk kirurgi i bruk for behandling av kolonkanser.   Bilde: Portplassering ved høyresidig hemicolectomi: sett nedenfra   Implementering   Forutsetninger og planlegging Implementeringen av laparoskopisk teknikk for kolon-inngrep var basert [...]

1905, 2009

Åpen kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurysmer (AA)

By |19. mai 2009|Karkirurgi|

  Risikofaktorer er alder, positiv familie anamnese, røyking, mann, hypertensjon, hypercholestrolemi, perifer arteriell okklusiv sykdom, coronarsykdom og perifere aneurysmer. Diagnosen stilles ved fysisk eksaminasjon, CT , MR, ultalyd eller konvensjonell angiografi i svært få tilfeller.     Operasjonsindikasjon Er aneurysmet [...]

1905, 2009

Behandling av aortasykdom med skalpell eller kateter? Ikke enten-eller, men både-og

By |19. mai 2009|Karkirurgi|

  Figur 1: 1441 Intervensjoner for ervervet sykdom (voksne) i thorakale, thorako-abdominale og infra-renale aorta 1999 –2006 (X-C: extracorporeal circulation) Aorta ascendens og buen Kirurgisk behandling av sykdom i aorta ascendens og aortabuen via sternotomi utgjør ca. 55 % av alle [...]

1905, 2009

Nye doktorgrader: Radiofrekvensablasjon av levertumorer

By |19. mai 2009|Gastrokirurgi|

    Lars Frich disputerte for den medisinske doktorgrad Leverreseksjon er en potensielt kurativ behandling for selekterte pasienter med kolorektale levermetastaser uten ekstrahepatisk spredning, med 5-års overlevelse på 40-50%. Anslagsvis 10-15% av pasientene med kolorektale levermetastaser kan tilbys leverreseksjon. Radiofrekvens [...]

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic
Gå til toppen