Introduksjon

Ved Oslo Urologiske Universitetsklinikk (OUU) har vi som første sykehus i Norden installert High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) i form av Ablatherm® til behandling av prostata cancer. Hittil har vi behandlet 14 pasienter. Vi håper at tilbudet ved OUU, Aker Universitets Sykehus, kan bli et tilbud ikke bare for hele Norge, men for hele Norden. HIFU teknologien er utviklet i Frankrike og har vært i bruk på kontinentet i mange år. Hittil er ca 11000 pasienter behandlet med HIFU for sin prostata cancer. Når det gjelder HIFU som primær behandling er foreløpig oppfølgingstiden for kort til at man kan sidestille HIFU med konvensjonell behandling som kirurgi og strålebehandling. Data for sykdomsfrihet etter 5 års oppfølging viser imidlertid resultater som er sammenlignbare med konvensjonell behandling for gruppen med lavrisiko og intermediær risiko cancer.

 

 

Ultralyd proben sitter på en robot arm som styres via en datamaskin. Pasienten ligger i sideleie. Under behandlingen er proben omsluttet av en ballong som inneholder kjølevæske for å beskytte mucosa i rectum. Hovedmålgruppen ved OUU er pasienter som har fått radikal strålebehandling med kurativt siktemål, men som får lokalt residiv av sin cancer, altså såkalt salvage behandling. I Norge får over 400 pasienter radikal strålebehandling hvert år. Vi vet at nesten halvparten av pasientene opplever at prostata spesifikt antigen (PSA) begynner å stige i løpet av 5 år etter avsluttet strålebehandling, som tegn på at canceren recidiverer. Hittil har denne gruppen enten bare blitt konservativt fulgt opp eller satt på hormonbehandling, med de bivirkninger det medfører. Nå kan denne pasientgruppen ved OUU tilbys potensiell kurativ behandling i form av HIFU.

 

Prostata behandles bit for bit ved at kjertelen dekkes av såkalte elementærlesjoner som representerer ultralyd energi- utbredelse i en veldefinert ellipseformet område.

 

 

Metoden

Behandlingen foregår ved at pasienten ligger i høyre sideleie i narkose, evt. i spinal anestesi. En rektal ultralyd probe sender ultralyd bølger fokusert inn mot prostata og varmer vevet opp til nesten 100°C slik at det oppstår koagulasjonsnekrose. Hele tiden kontrolleres avstanden til rectum og hittil er det ikke observert rectumfistler med den nye HIFU maskinen. Det opprettes også en sikkerhetsavstand mot urethra sfinkter slik at pasienten ikke påføres inkontinens.

 

Behandlingen varer i ca 2-3 timer. Vi begynner som oftest med å gjøre en incisjon i blærehalsen, evt. en TUR-P, for å korte ned på den postoperative katetertid. Pasienten reiser hjem dagen etterpå og har kateter i ca 3-5 dager.

 

 

Hvert ultralyd skudd varer i 5 sek, avbrutt av 5 sek pause. Fokal volumet er 19-24 mm langt og 1.7 mm i diameter.  Ultralyd proben beveger seg inntil hele målvolumet er behandlet


Resultater

Vi har hittil behandlet 14 pasienter, 9 har fått HIFU som primær behandling, 5 fikk salvage behandling. Ingen pasienter har utviklet rectumfistler. De fleste reiste
hjem første postoperative dag. Kateter tid var 3-5 dager for 9 av pasientene. To pasienter har stressinkontinens grad 1, dvs dråpelekkasje ved hosting og lignende. En pasient fikk urethrastrictur som ble incidert. Når det gjelder PSA verdier, har vi relativ kort oppfølgingstid på de fleste av våre pasienter, men av de 3 pasienter vi
behandlet med salvage behandling for ca 4 måneder siden, har PSA falt til 0.2ng/ml eller lavere. Alle 3 er kontinente for urin.

 

Bensadoun og medarbeidere (EAU Paris 2006) har behandlet 55 pasienter med salvage HIFU og 49.5% av pasientene var biokjemisk recidivfrie 2 år (PSA < 0.5ng/ml) etter HIFU behandlingen.

 

Bivirkninger

I materialet til Bensadoun et al. var bivirkningsprofilen som følger:

 

* Forbigående bekkensmerter 10 pas (18.2%)

* Forbigående urinretensjon 9 pas (16.4%)
– Dette ble redusert når pasientene fikk blærehalsincisjon i samme seanse

* UVI 7 pas (12.7%)

* Urininkontinens 6 pas (10.9%)
– Grade I: 5 pas
– Grad II: 0
– Grad III: 1 pasient

* Erektil dysfunksjon 28 pas (50.9%)

* Rectal fistel 0 pas

 

Aktuelle pasienter ved OUU:


* Salvage therapy:
– Pasienter som har fått biopsiverifisert lokalt recidiv etter gjennomgått radikal strålebehandling
– PSA bør være under 15 ng/ml
– negativ skjelettscintigrafi
– negativ CT abdomen

* Primær behandling

* Primær behandling med kurativ hensikt hos pasienter som bør få tilbud om radikal behandling, men hvor radikal prostatektomi eller strålebehandling ikke er indisert

* Primært T1-2 stadium

* Prostatavolum under 35cc

* Gleason score < 8

* Generelt gjelder

* Pasienten må kunne ligge på høyre side med 90 graders fleksjon i hofte og kne

* må tåle 2-3 timer i anestesi.

* TUR-P/TUI-P i samme seanse

* Antibiotika profylakse

* Ingen rectum patologi

* Ikke for mye kalk i prostata

 

Konklusjon:

HIFU representerer et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med lokalt recidiv etter forsøk på radikal strålebehandling av cancer prostata. Bivirkningene er akseptable.

ANNONSER

KURS/MØTER