Vi oppnår dette gjennom å:

  • Etablere nettverk
  • Formidle erfaringer og behandlingsprotokoller
  • Initiere utredninger og etablere konsensus
  • Initiere og delta i forskning
  • Etablere eller legge til rette for opplæring, trening og videreutdanning
  • Bidra til at pasienterfaringer inndras i planlegging av tjenestetilbud

Kompetansetjenesten holder til ved traumesenteret på Ullevål sykehus i Oslo, men består av et nettverk av regionale traumekoordinatorer og skal tjene hele landet. Vi er bare fire ansatte med sammenlagt 2,7 årsverk. 

Vårt arbeidsområde er hele den akuttmedisinske kjeden for pasienter med alvorlige skader, fra skadested, førstehjelp, nødmeldetjeneste, ambulanse og avansert prehospital akuttmedisin, lokalsykehus, traumesentre og rehabilitering og slutter med pasienterfaringer. 

Bildet er hentet fra traumatologi.no

To av våre viktige aktiviteter er ATLS og KITS-kurs 

ATLS er ett avansert traumekurs for leger og bygger på enkle prinsipper for mottak og behandling av den skadde pasient med fokus på den første timen etter ankomst til et kvalifisert sykehus. Målgruppen for kurset er kirurger, ortopeder, anestesileger, allmennleger med tjeneste utenfor større tettsteder, radiologer og andre leger som behandler hardt skadde pasienter.

Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap om og trening i systematisk diagnostisering og behandling av hardt skadde pasienter. Kurset vektlegger spesielt praktiske ferdigheter.

Kurset gjennomføres på to og en halv dag og det er forventet at deltagerne har studert læreboken meget godt før de møter på kurset. Det vedlegges en pretest som må besvares og leveres ved fremmøte for å vise at man har arbeidet med læreboken. ATLS-manualen finnes nå i 9. utgave. Boken er oppdatert og er kommet i et nytt og innbydende format. Flere av våre norske instruktører har deltatt i revisjonsarbeidet.

Norsk kirurgisk forening er rettighetshaver til kurskonseptet i Norge, gitt av American College of Surgeons – Committee on Trauma. Norsk kirurgisk forening samarbeider med Norsk anestesiologisk forening om kurset. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi har den praktiske administrasjonen av kursene. 

KITS (Kompetanse i Traumesykepleie) er et to dagers kurs i traumesykepleie som henvender seg til alle sykepleiere som jobber med mottak av traumepasienter. Kurset tar for seg sentrale tema i traumebehandling og praktiske øvelsesstasjoner. Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk test.

KITS skal gi grunnleggende kunnskap om sykepleie til traumepasienter, og er aktuelt for sykepleiere i mottak, operasjonssykepleier, anestesisykepleier eller sykepleiere på post-operativ og intensivavdeling. På mange sykehus deltar også radiografer, bioingeniører og prehospital tjeneste.  

Hvert sykehus som tar imot traumer har sine egne instruktører, og det tilstrebes at instruktørene kommer fra ulike avdelinger for å kunne belyse de ulike fagområdene innen traumebehandling (mottakssykepleier, operasjonssykepleier og anestesisykepleier). 

NKT-Traume er sekretariat for ATLS og KITS, og bidrar økonomisk til å spre KITS i hele landet.

Bildet er hentet fra traumatologi.no

Revisjon av nasjonal traumeplan

NKT-Traume fikk i vinter i oppdrag å lede en revisjon av den nasjonale traumeplan, som ble utarbeidet første gang i 2006. Vi ser for oss en grunnleggende revisjon der alle ledd i behandlingskjeden, fra forebygging til rehabilitering og nyttiggjøring av pasienterfaringer beskrives av aktører i de enkelte ledd. Planen skal være evidensbasert, konkret og kravene til alle ledd skal være målbare. Planen leveres fagdirektørene i de regionale helseforetak i mars 2015, og skal på høring frem til juni, der den overleveres endelig.  

Revisjon av traumesentrene

Traumesenterfunksjonen er dårlig beskrevet i den nåværende nasjonale traumeplan. Det er lite konkrete krav, og liten hjelp å hente for de som er ansvarlige på det enkelte senter. De fire traumesentrene har derfor sammen med NKT-Traume utarbeidet et policydokument som beskriver en felles oppfatning av kravene til et moderne traumesenter med funksjon som nav i et regionalt traumesystem. Gruppen av regionale traumekoordinatorer og traumeansvarlige leger besøker de enkelte traumesentre og gjennomfører samtaler basert på policydokumentet, og en rapport sendes det regionale helseforetak og traumesenterets HF’s administrerende direktør. 

Traumatologisk forskning

Det foregår en del forskning innen traumatologi i Norge, men mye er små observasjonelle studier. Det er behov for å samle forskningsmiljøene og bli bedre kjent, og på sikt ønsker vi å stimulere til felles, nasjonale prosjekt. To slike prosjekt er startet i inneværende år.

NKT-Traume deltok i å arrangere årets traumeforskningsdag i forbindelse med høstmøtene i uke 43. Det var mange gode frie foredrag, og inviterte foredrag fra Irland og Danmark. To priser for beste foredrag ble delt ut, se egen sak i Kirurgen. 

Status ved utgangen av 2014

Traumer er fortsatt den ledende dødsårsak i yngre aldersgrupper, og det har blitt mer oppmerksomhet på betydningen av såkalte lavenergiskader hos eldre med konkurrerende sykdommer.  

Norge har et godt fungerende traumesystem, som kan bli mye bedre. Vi vet veldig lite om omfang og effekt av førstehjelp. Nødmeldetjenesten fungerer bra, men presisjonen i vurdering av nødmeldinger kjenner vi ikke. Ambulansetjenesten har fått et faglig løft de senere år med fagbrev og autorisasjon, men tjenestene sentraliseres og har ikke krav til responstid. Alle allmennpraktikere i kommunal legevakt har plikt til å delta i nødmeldetjenesten på helseradionettet, men bare halvdelen varsles ved akutte oppdrag, og av de rykker bare halvdelen ut til alvorlige skader. Effekten av deres innsats på skadested er ukjent. Landet har en unik luftambulansetjeneste med 18 helikoptre og 8 fly i døgnvakt, men vi kjenner ikke effekten av deres innsats, og vet ikke om de brukes på de riktige oppdrag.  Lokalsykehus med traumefunksjon har blitt bedre beskrevet, men ikke alle oppfyller kravene, og de minste svikter mest. Kravene til traumesentre har vært dårlig definert, og ingen har tilstrekkelig personellressurser til å fremstå som regionale kraftsentre. Rehabilitering er dokumentert meget variabel, med store konsekvenser for de pasienter som får forsinket eller mangelfull rehabilitering. Pasientene opplever et omfattende hjelpetilbud etter alvorlig skade, men det er dårlig koordinert, og de mangler en ressursperson som tar ansvar og koordinerer. Nasjonalt traumeregister eksisterer ennå ikke, selv om det nå endelig er i pilotfase og ser ut til å starte neste år. Grundig analyse av traumerelaterte dødsfall kunne gitt oss mange konkrete tiltak til forebygging, men har ikke vært prioritert.

Det er altså rikelig å ta fatt på også i 2015. Vår prioriteringsliste ser ut slik: 

Prosjekter i 2014-2015:

– Kontinuere multisenterstudier der alle regioner deltar med forskere og data. 
– Fortsatt bidra til et internasjonalt forskningsnettverk, og bidra med data.
– Arrangere enda en nasjonal forskningsdag med norske/utenlandske forskere med frie foredrag og premiering av beste abstrakter/foredrag i forbindelse med høstmøtene (uke 43).
– Gjennomføre 12 ATLS-kurs som sekretariat og driftsorganisasjon. 
– Bidra med en halv stilling til nasjonal utrulling av KITS-kurset til sykepleiere, radiografer, bioingeniører m.fl. i traumeteam over hele landet. Det skal samtidig gjennomføres en revisjon og kvalitetssikring av kurskonseptet.
– Ferdigstille ny nasjonal traumeplan, som planlegges sendt på høring våren 2015.
– Formidling av ny fagkunnskap gjennom tilgjengelige video-opptak fra relevante fagmøter vil øke fagpersonells tilgang på oppdatert viten. 
– Ferdigstille konsensus om bruk av nakkekrage.
– Bidra til å formidle brukernes erfaringer i relevante sammenhenger. 

Bildet er hentet fra traumatologi.no

Informasjon

Vi har en hjemmeside med oppdaterte nyheter og bakgrunnsmateriale. Vi jobber med en løsning for filming av fagmøter, så presentasjoner blir tilgjengelig også for de som ikke kan delta i møtene. Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev. Alt dette finner du på www.traumatologi.no.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging