Originalartikkel: * Groven S, Eken T, Skaga NO, Roise O, Naess PA, Gaarder C. Long-Lasting Performance Improvement After Formalization of a Dedicated Trauma Service. J Trauma. 2011; 70(3): 569-74.

Bakgrunn

Organisering av traumebehandling i regionale systemer gir bedre pasientbehandling og økt overlevelse. Det er imidlertid få studier som har evaluert intrainstitusjonell kvalitetsforbedring i traumebehandling. I 2005 ble Traumeenheten ved Oslo universitetssykehus, Ullevål etablert. Vi ønsket å finne ut om dette medførte bedre behandlingsresultater i form av økt overlevelse blant traumepasientene og utførte en retrospektiv analyse for tidsperioden 2002-2008 med data fra 7243 fortløpende pasienter fra sykehusets traumeregister.

Metoder

Variable Life-Adjusted Display (VLAD) ble som en av flere metoder brukt for analyse av behandlingskvalitet. VLAD er en grafisk fremstilling av behandlingsresultater over tid justert for hver enkelt pasients sannsynlighet for å overleve (probability of survival, Ps). Ps ble kalkulert i henhold til TRISS-metodologi med koeffisienter fra National Trauma Data Bank 2005.

Resultater

VLAD viste en markant økning i kumulativ overlevelse fra begynnelsen av 2005 som vist i figur A. Økningen fortsatte gjennom resterende del av studieperioden, og resulterte i 68 flere reddede liv enn forventet i henhold til TRISS-modellen. Økningen skyldtes hovedsakelig bedret overlevelse blant kritisk skadde definert som pasienter med Injury Severity Score >24 som det fremgår av figur B. Vi satte derfor 01.01.2005 som skille for analyser, og sammenlignet periodene før og etter. Vi fant en 33% mortalitetsreduksjon etter 01.01.2005. Justerte mortalitetsrater (W-statistics) verifiserte signifikant økt overlevelse.

Fig1

Konklusjon

Vi har funnet vedvarende bedret behandlingsresultat. Denne forbedringen sammenfaller tidsmessig med etablering av Traumeenheten, med økt tverrfaglig fokus på alle aspekter ved traumebehandlingen.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging