Bakgrunn
Helserelatert livskvalitet har blitt et viktig endepunkt etter hjertekirurgi. Særlig gjelder dette for eldre pasienter, der forventet levetid er begrenset. Det har vært økt fokus på ulikheter i symptomer og behandling av menn og kvinner som hjerteopereres. Noen studier har vist at kvinner skårer lavere på livskvalitet både før og etter koronarkirurgi, mens andre studier ikke har kunnet konkludere med det samme.

 

Kroniske smerter etter hjertekirurgi representerer et klinisk problem som har fått lite oppmerksomhet. Forekomsten av kroniske smerter etter hjertekirurgi varierer fra 18 – 61% i ulike studier. Denne variasjonen kan til dels skyldes metodiske ulikheter. Studiene har i liten grad benyttet validerte spørreskjema for å kartlegge smerte. De fleste studiene har vært retrospektive, og få studier har sett på forholdet mellom kroniske smerter og livskvalitet.

 

Målet med avhandlingen var å kartlegge helserelatert livskvalitet og kroniske smerter hos pasienter som gjennomgår hjertekirurgi.

 

Metode og resultat
Den første studien var en tverrsnittsstudie blant 233 pasienter med kartlegging av helserelatert livskvalitet 3 år etter koronarkirurgi. Pasientene fikk tilsendt livskvalitetsskjemaet SF-36. 203 pasienter (87%) svarte etter en skriftlig purring. Studien viste at koronaropererte pasienter samlet sett hadde helserelatert livskvalitet på høyde med normalbefolkningen. Kvinner rapporterte noe dårligere livskvalitet enn menn, og hadde lavere skår enn kvinner i normalbefolkningen på noen områder. Eldre pasienter rapporterte lik eller bedre livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen.

 

Den andre studien var en prospektiv studie av pasienter som gjennomgikk klaffe- eller koronarkirurgi i perioden september 2004 – september 2005. Pasientene ble inkludert preoperativt og de ble fulgt opp med spørreskjema 6 og 12 måneder etter operasjonen. 534 av totalt 631 pasienter ble inkludert (dvs. 85% av alle hjerteopererte). SF-36 kartla helserelatert livskvalitet mens smerter ble kartlagt ved hjelp av Brief Pain Inventory (BPI). De psykometriske egenskapene til smerteskjemaet BPI ble evaluert og funnet tilfredsstillende ved kartlegging av smerter hos hjerteopererte pasienter (2). 520 pasienter var i live 12 måneder etter operasjonen (97.4%). Etter en skriftlig purring svarte 89% etter 6 og 12 måneder. Studien viste at kvinner hadde lavere livskvalitetsskårer enn menn både før og etter hjertekirurgi. Imidlertid viste kvinner i likhet med menn en betydelig forbedring i livskvalitet etter operasjonen sammenlignet med før operasjonen (3).

 

Forekomsten av kroniske smerter var 11% ett år etter hjertekirurgi, og var hyppigst hos yngre pasienter. Pasienter som rapporterte kroniske smerter brukte mer analgetika, rapporterte lavere livskvalitet og færre ville ha valgt å gjennomgå hjerteoperasjon igjen, sammenlignet med pasienter som ikke rapporterte kroniske smerter. Omtrent halvparten av pasientene med kroniske smerter rapporterte moderate eller sterke smerter (4).

 

Hjertekirurgi. Foto: Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital

 

Konklusjon
Kartlegging av helserelatert livskvalitet og smerter tilfører viktig kunnskap om hvordan pasienter oppfatter sin livssituasjon etter hjertekirurgi. Avhandlingen viste at hjertekirurgi bidrar til en klar forbedring av pasientenes livskvalitet, også hos eldre pasienter. Dette støtter oppfatningen om at en selektert gruppe eldre pasienter bør tilbys hjertekirurgi.

 

Avhandlingen viste at det er kjønnsforskjeller med hensyn til helserelatert livskvalitet (1,3). Den prospektive studien viste en klar forbedring av livskvaliteten også hos kvinner. Dette viser betydningen av å studere kjønnsforskjeller prospektivt, og tverrsnittsstudier må anvendes med forsiktighet. Resultatene støtter også behovet for å vektlegge kvinners rehabilitering etter hjertekirurgi.

 

Forekomsten av kroniske smerter (11%) etter hjertekirurgi ble funnet å være lavere enn i tidligere studier. Gitt det store antallet hjerteoperasjoner er kroniske smerter etter hjertekirurgi likevel et betydelig klinisk problem. Forebygging og behandling av kroniske smerte etter hjertekirurgi bør derfor vektlegges.

 

Kohorten i den prospektive studien følges nå opp med en ny studie av livskvalitet og kroniske smerter etter 5 år. Studien finansieres av St. Olavs Hospital.

 

Referanser
1. Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth R. Health-related quality of life three years after coronary surgery: A comparison with the general population. Scand Cardiovasc J 2006; 40:29-36.
2. Gjeilo KH, Stenseth R, Wahba A, Lydersen S, Klepstad P. Validation of the Brief Pain Inventory in patients six months after cardiac surgery. J Pain Symptom Manage 2007; 34:648-56.
3. Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth R. The role of sex in health-related quality of life after cardiac surgery: A prospective study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2008; 15:448-52.
4. Gjeilo KH, Wahba A, Klepstad P, Lydersen S, Stenseth R. Chronic pain after cardiac surgery. A prospective study. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54:70-8.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic