Hovedbudskapet


• Mammareduksjonsplastikk hjelper godt mot nakke-skuldersmerter og hodepine.

• Kontinuerlig registrering og evaluering har ført til forbedring av behandlingen.

• Operasjonen kan trygt gjennomføres av en erfaren generell kirurg.

 

Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min = minste verdi, max = største verdi

 

Tabell 1. Demografiske data: n= antall, min = minste verdi, max = største verdi


Sammendrag


Bakgrunn: I Norge gjennomfører både plastikk- og generell- kirurger mammareduksjonsplastikker. Forfatteren er generell kirurg og har fortløpende registrert sine operasjoner for å evaluere resultatene.

 

Material og metode. 114 journaler ble analysert. Det ble sendt ut spørreskjemaer til 101 av 114 pasienter.

 

Resultater. Ingen av pasientene trengte reoperasjon pga. blødning eller infeksjon. Det ble utført 226 mammareduksjonsplastikker hos 114 kvinner. Bruk av dren blir sjeldnere og overgang til resorberbar tråd økte pasientkomfort. Etter operasjonen forsvant 80 – 95 % av pasientens tidligere rapporterte plager. Kosmetisk resultat var i 87 % bra eller akseptabelt. Ingen av pasientene rapporterte at de fikk for mye informasjon.

 

Konklusjon: Registrering og evaluering er et godt verktøy for å forbedre kvaliteten på behandlingen. Mammareduksjonsplastikk gir god hjelp mot nakke – skuldersmerter, gnagende BH–stropper og hodepine. En erfaren generell kirurg kan trygt gjennomføre denne type inngrep.

 

Tabell 2. Operasjonsdata: n= antall, min = minste verdi, max = største

 

Tabell 2. Operasjonsdata: n= antall, min = minste verdi, max = største


Innledning


I flere tidligere internasjonalt publiserte studier har mammareduksjonsplastikk vist seg effektivt mot plagene som er assosiert med hypertrofiske mammae. [1, 2] I Norge utfører både plastikkirurger og generelle kirurger mammareduksjonsplastikker. I operasjonslisten for spesialiteten i generell kirurgi er mamma-operasjoner ett av kravene, men det må ikke nødvendigvis være reduksjonsplastikker [3]. I Norge er det slik at om en generell kirurg ønsker å gjøre mammareduksjonsplastikk på kosmetisk grunnlag må det innhentes tillatelse fra fylkeslegen [4]. Artikkelforfatteren er generell kirurg og har nødvendig tillatelse. Ved gjennomgang av tidligere litteratur innen dette feltet fant man få publikasjoner som omtalte mammareduksjonsplastikk utført av generelle kirurger, for eksempel ble det i en oversiktsartikkel av Chadbourne et al. gjennomgått 25 studier (3605 pasienter) hvorav kun en studie omtalte reduksjonsplastikk utført av generell kirurg. [2].

 

Målet for denne studien ble derfor å evaluere resultatene av mammareduksjonsplastikk utført av en generell kirurg. Vi ønsket i den forbindelse å belyse følgende problemstillinger: Fikk pasientene den ønskede effekt av mammareduksjonsplastikken i form av reduserte nakke og skulderplager? Hvor hyppig forekom komplikasjoner? Var pasientene fornøyd med operasjonsresultatet i en slik grad at de ville kunne gjenta inngrepet, hos en generell kirurg, om nødvendig?

 

Tabell 3. Svar på utsendt spørreskjema (83 av 101 svarte)

 

Tabell 3. Svar på utsendt spørreskjema (83 av 101 svarte):


Materiale og metode


I forkant av eventuell mammareduksjonsplastikk fikk alle pasienter muntlig og skriftlig informasjon om operasjonen ved poliklinisk vurdering. Kun pasienter med følgende medisinske indikasjoner ble satt opp til operasjon:

 

1. Nakke- skuldersmerter, hodepine, og gnagende BH-stropper

2. Hypertrofiske mammae.

3. Sannsynlig sammenheng mellom punkt 1. og 2.

 

Dagen før operasjonen ble pasientene igjen muntlig og skriftlig informert om operasjonens nytte og risiko. Alle pasientene ble inkludert i oppfølgingen. Operasjonene ble gjennomført i perioden 2000 – 2008 ved Helse Sunnmøre HF, det var samme operatør ved alle operasjonene, men de første 12 pasientene ble operert under veiledning av en plastikkirurg. 112 pasienter ble operert av generell kirurg alene. Mammareduksjonsplastikk ad modum Strömbeck ble utført. Ved denne operasjonsmetoden blir den caudale brystdelen fjernet, og brystvortene flyttes med tilhengende vev til ny cranial posisjon. Preoperativ vurdering, operasjon, sårskift og stingfjerning ble gjennomført av operatøren. Ved utskrivelse fikk pasientene med seg informasjonsskriv om sårskift og videre kontroll.

 

114 pasienter ble inkludert i studien og deres journaler ble analysert med hensyn til stasjonær behandling, reinnleggelser og poliklinisk oppfølging. Det ble gjennomført 226 reduksjonsplastikker hos 114 kvinner. Det ble sendt ut 101 spørreskjemaer i etterkant av operasjonene. De 13 sist opererte pasientene fikk ikke tilsendt spørreskjema da man hadde satt som krav at det skulle være minst ½ år mellom operasjonen og pasientens vurdering vedrørende operasjonsresultat komplikasjoner og hjelp mot tidligere rapporterte plager. I forkant av utsendelse av spørreskjemaer ble Midtnorsk etisk komité forespurt Spørreskjemaene ble designet på basis av engelsk språklige skjemaer brukt i tidligere internasjonalt publiserte studier innen dette feltet.[1]

 

Resultater


Demografiske karakteristika fremgår av tabell 1, og resultater av de 226 mammareduksjonsplastikkene er fremstilt i tabell 2-4. Det ble utsendt 101 spørreskjema, og det kom 83 svar (svarprosent 82,2). 80 av 83 (96,4 %) kvinner rapporterte at de var fornøyd med resultatet og ville kunne tatt operasjonen på nytt omnødvendig. Problemer med nakke- og skuldersmerter, hodepine og gnagende Bh-stropper ble klart mindre etter operasjonen. Fra de som returnerte spørreskjema ble det rapportert følgende: 81 % ble kvitt nakkesmertene, 85 % ble kvitt skulderplager, 87 % ble kvitt hodepine og 95 % ble kvitt gnagende BHstropper (Tabell 3). I 2000 fikk 18 av 21 kvinner innlagt dren. Det viste seg at etter de to første årene var median drensmengde under 30 ml per side. Det ble derfor etter 2003 kun unntaksvis innlagt dren. Siden 2007 har kun 1 av 18 kvinner fått innlagt dren (Tabell 4). Ingen av kvinnene ble reoperert pga. hematom. Det var ingen reinnleggelser til sengepost. Ved poliklinisk kontroll rapporterte flere kvinner at fjerning av suturer var smertefullt.. Etter 2007 ble det derfor brukt resorberbar tråd for å unngå smerter ved stingfjerning. Ingen av kvinnene trengte reoperasjon pga. abscess.

 

Tabell 4: Parameter i tidsforløp

 

Tabell 4: Parameter i tidsforløp


Diskusjon


Denne studien har vist at mammareduksjonsplastikk utført av generell kirurg gir god hjelp mot nakkeskuldersmerter, gnagende BH–stropper og hodepine. Registrering av ulike parametere, før, under og etter operasjon, samt bruk av spørreskjema ble brukt for kvalitetskontroll ved dette inngrepet. God informasjon til pasientene ble vektlagt i denne studien og kvinnene fikk derfor både muntlig og skriftlig informasjon ved poliklinisk vurdering og dagen før selve operasjonen. Ingen av kvinne syntes at det ble gitt for mye informasjon og kun tre mente at de fikk for lite informasjon. Fortløpende justering av operasjonsmetoden som bl.a. innebar overgang til bruk av resorberbar sutur, og dren kun ved behov førte til større komfort for pasientene.

 

Kravet om å oppnå ønsket resultat med et akseptabelt antall komplikasjoner synes oppfylt i denne studien, idet det ikke oppstod noen tilfeller av totalnekrose av brystvorter, ingen pasienter trengte reoperasjon pga. hematom eller abscess og ingen trengte reinnleggelse. Studien viser videre at operatøren (her en generell kirurg) over tid hadde en stadig brattere læringskurve til fordel for pasientene, i det man over år observerte avtagende grad av blodtap under operasjoin, raskere hjemreise og kortere operasjonstid til tross for høyere reduksjonsvekt av mammae. På bakgrunn av de positive resultatene i denne studien vil vi argumentere for fortsatt tilbud om mammareduksjonsplastikk utført av generell kirurg ved offentlige lokal sykehus også i fremtiden.

 

Konklusjon


Mammareduksjonsplastikk gir god hjelp mot nakke – skuldersmerter, gnagende BH–stropper og hodepine. En erfaren generell kirurg kan trygt gjennomføre denne type inngrep. Registrering og evaluering er et nyttig verktøy for å justere behandlingen. Vi vil tilby denne type operasjon ved vårt sjukehus også i fremtiden. Takk til Dag Arne Lihaug Hoff og Marianne Klokk for gjennomlesing og konstruktiv kritikk.

 

Litteratur


1. K errigan L, Collins ED, Striplin D et al. The Health Burden of Breast Hypertrophy, Plastic and Reconstructive Surgery 2001, Vol 108 No 6: 1591-1599

2. Chadbourne E, Zhang S, Gordon M et al. Clinical Outcomes in Reduction Mammaplasty: A Systematic Review and Meta-analysis of Published Studies, Mayo Clinic Proceedings 2001, 76: 503-510

3. O perasjonsliste for generell kirurgi, Revidert 2002, gjeldende fra 07.08.2002, http://www.legeforeningen.no/index. gan?id=91856&subid=0…

4. S osial- og helsedepartement, FOR 2000-12-21 nr 1387 HD Hjemmel LO V-1999-07-02, Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk plastiskkirurgiske inngrep. http://www.lovdata.no/cgiwift/ ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1387.html , (03.08.2005)

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging