Leveren er det organet i kroppen hvor det hyppigst forekommer metastaser. Levermetastaser er langt vanligere enn primær leverkreft, som hovedsakelig består av hepatocellulært carcinom, intra- og ekstrahepatisk kolangiokarsinom, og galleblærekreft. I dette temanummeret gir norske eksperter en bred presentasjon av primære og sekundære leversvulster og aktuelle behandlingsmodaliteter.

Omtrent 90% av alle leverreseksjoner utføres for malign diagnose, og størsteparten utgjøres av kolorektale levermetastaser. Kolorektalkreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge. Omtrent 25% av pasienter med kolorektalkreft har levermetastaser på diagnosetidspunktet og 25 % vil utvikle det i løpet av forløpet. Kolorektale levermetastaser er hovedårsak til kreftrelatert død og kirurgisk behandling kan være potensielt kurativ. Levermetastaser kan også forekomme fra andre kreftformer som pankreaskreft, brystkreft, nyrecellekarsinom, malignt melanom og nevroendokrine svulster, for å nevne noen. I dette nummeret presenterer Kristoffer Brudvik og medarbeidere kirurgisk behandling av kolorektale levermetastaser og ulike teknikker for å kunne tilby kirurgisk behandling av store, komplekse eller multiple levermetastaser. Brudvik og medarbeidere skriver også om diagnostikk og behandling av levermetastaser fra andre kreftformer.

Primære leversvulster er som regel aggressive og har et eget pakkeforløp for rask utredning og behandling. Bård Røsok og medarbeidere skriver om kirurgisk behandling av hepatocellulært carcinom og Kristoffer Lassen og medarbeidere om gallegangskreft. I Norge er galleblærekreft sjeldent forekommende og oppdages ofte tilfeldig i forbindelse med en elektiv kolecystektomi. Linn Nymo og medarbeidere presenterer en oversikt over diagnostikk og behandling av galleblærekreft.

Leverens doble blodforsyning gjør det mulig å behandle leversvulster med embolisering av den arterielle sirkulasjonen som forsyner en svulst med mikropartikler som enten er ladet med cellegift (TACE) eller radioaktivitet (SIRT). Dette behandlingsprinsippet presenteres av Eric Dorenberg og medarbeidere. Videre kan leversvulster behandles med varme. Termobehandling av leversvulster gjør det mulig å spare leverparenkym, særlig ved dypereliggende små svulster. Denne behandlingen kan gjøres perkutant, laparoskopisk eller åpent. Åsmund Fretland og medarbeidere presenterer en oversikt over denne behandingsmodaliteten.

Leveren er et stort og blodrikt organ. Selv om den ligger godt beskyttet bak ribbene, er den utsatt for skader. Arezo Kanani og medarbeidere gir en oversikt over behandling av levertraumer. I dette nummeret gis det også korte oppsummeringer av nasjonale retningslinjer for utredning, diagnostikk og behandling av hepatocellulært carcinom, gallegangskreft og levermetastaser.

Jeg håper dette temanummeret vil bidra til økt kunnskap om diagnostikk og behandling av de hyppigste maligne leversykdommer. Stor takk til alle bidragsytere.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic