Karkirurgi har vært lokalisert på Sykehuset Innlandet på Hamar siden 1999. I mai 2006 begynte vi å utføre Endovascular Aortic Repair (EVAR) i tillegg til tidligere innført og vel innarbeidet åpen aortakirurgi med karproteser for behandling av Abdominale Aorta Aneurysmer (AAA). EVAR er en perkutan endovaskulær behandling med et stentgraft lagt inn via lysken og deponert intra-arterielt i aneurysmet og festet i det normale karlumen ovenfor og nedenfor aneurisme utvidelsen. Pr. dags dato har vi utført 182 slike inngrep for AAA. På Norsk Kirurgisk Forenings Høstmøte på Norsk Karkirurgisk Forenings´s frieforedrag sesjon presenterte vi våre erfaringer frem til Juli 2012 (abstrakt 139). 

Figur 1. Ultralydveiledet punksjon i høyre lyske. Figur 2. Introducerne ferdig plassert i begge lyskene.

Metode

Vi foretok en retrospektiv analyse av de første 165 pasientene med AAA som var konsekutivt inkludert for EVAR behandling fra mai 2006 til juli 2012. 84 % (141/165) var menn med en gjennomsnittalder på 74,3 år (56 – 94). Gjennomsnittsalderen for kvinner var 76 år (58-90). AAA gjennomsnittsdiameter var henholdvis 5,94 cm (2,5-11,0) for menn og 5,89 (2,5-7,4) for kvinner. ASA Score: II – 31, III – 130, IV – 4. Anestesi form benyttet var lokal anestesi hos 6,7 % (11/165), regional anestesi hos 2,4% (4/165) og generell anestesi hos 90,9 % (150/165). Innføring perkutant i lysken i gjennom arteria femoralis communis med ultralydveiledet punksjon (Figur 1). Introducer størrelse F12-22 ble benyttet (Figur 2). Vi brukte to forskjellige stentgraft-typer. 62 % (103/165) av pasientene fikk Gore Tex stentgraft (Excluder: 102, TAG: 1) og 38% (62/165) fikk Medtronic stentgraft ( Endurant I og II: 61, Tube: 1). Figur 3 viser stentgraftet under deponering ved proksimale aorta aneurismehalsen nedenfor avgangen til nyrearteriene. Det ble brukt 22 proksimale cuffer (Gore Excluder PXA: 21, Palmaz: 1). Seks pasienter fikk en nyrestent. 31 pasienter med aorto-iliacale aneurismer fikk en eller begge arteria iliaca interna embolisert med: Nester coiler, Amplatz plug eller Onyx polymer injeksjon. Videre fikk syv av disse pasientene i tillegg et ”branched iliaca stentgraft”: bifurkasjonsprotese: 2, Figur 4, ”Sandwich”: 5. Fasciasutur, Perclose Proglide perkutanesutur eller ”cut-down” ble anvendt til å lukke punksjonshullene, (Figur 5).  

Figur 3. Deponering av stentgraftet intra-arterielt nedenfor nyrearteriene ved den proksimale abdominale aorta aneurismehals.  Figur 4. Bifurkasjonsprotese i venstre iliaca bifurkasjon. Rødpil.

Resultater

Pasienten ble innlagt dagen før inngrepet. Operasjonstiden var gjennomsnittlig 114,7 minutter (45-318). Gjennomsnittlig blødning var 278 ml (10 – 4000) med en medianverdi på 150 ml. Postoperativ oppfølging: 69,7% (115/165) av pasientene ble returnert til sengeposten etter seks timers observasjon, 26,7% (44/165) lå ett døgn, 2,4% (4/165) lå 2 døgn, og 0,6% (1/165) lå henholdsvis 3 og 4 døgn. Sykehusoppholdet var gjennomsnittlig 4,95 døgn (2-28). En pasient døde postoperativt som følge av ruptur av den proksimale aneurismehalsen og 30-dagers mortalitet var 1,2% (2/165). Ett års mortalitet var 2,6% (3/116). En pasient ble konvertert til åpen operasjon fire måneder post-operativt pga. en primær spondylitt/diskitt. Lukking av punskjonshullene med fasciasutur viste en teknisk suksess rate på 99% og en 30-dagers suksess rate på 92,6% i serien med de første 50 pasientene. I en senere serie har vi sett på 57 pasienter hvor vi benyttet Perclose Proglide perkutanesutur: teknisk suksess rate på 89,5% (102/114). 30-dagers suksess rate 84% (96/114). 

Figur 5. Avsluttet inngrep med en enkelt sutur i høyre lyske.

Konklusjon

Gjennom et meget bra interdisiplinært samarbeid har vi oppnådd en lav mortalitet og morbiditet. Det har ikke vært behov for akutt konvertering til en åpen operasjon. Oppfølging er ressurskrevende med årlig UL/CT Angio og kirurgisk poliklinikk konsultasjon. Sykehuset har fått en positiv respons fra både pasientene og lokalbefolkning. Våre resultater kan godt sammenlignes med andre sykehus på samme størrelse (befolkning på 390 000) og volum (90 -100 aortaaneurisme inngrep per år). Det er forsvarlig for et sykehus på vår størrelse å tilby EVAR.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic