1993 – Vi startet med anti-refluksoperasjon for primær og posttrombotisk dyp venøs insuffisiens. 

1997 – Noen få år senere ble karkirurgisk avdeling involvert i en studie ved røntgenavdelingen og hematologisk avdeling om kateterbasert trombolyse for iliofemoral dyp venetrombose. Pilotstudien fra dette prosjektet ble publisert i 1999  og hovedstudien i 2004ii

1999 – Med en ny hybrid operasjonstue tilgjengelig og i tett samarbeid med intervensjonsradiologi, var tiden kommet for å begynne med stent-behandling av kroniske veneokklusjoner. En artikkel om arbeidet ble publisert i 2010iii og fikk også pris for beste karkirurgiske abstrakt på karkirurgisk høstmøte 2010. 

Samtidig jobbet avdelingen med videreutvikling av veneklaffplastikk og klafferekonstruksjon basert på arbeid påbegynt i 1993. Den første artikkelen om ekstern veneklaffplastikk ved primær insuffisiens ble publisert i 2006iv. Artikkel om veneklaffrekonstruksjon ved post-trombotisk syndrom/sekundær insuffisiens ble publisert i 2008v.   

2007 – Arbeidet ble så utvidet til rekanalisering og stenting av vena cava okklusjoner. Dette ble senere presentert på konferansen til European Society of Vascular Surgery i 2013 og fikk også pris for beste karkirurgiske abstrakt på kirurgisk høstmøte i Oslo 2013.

2008 – Neste skritt på veien ble å konstruere nye klaffer fra post-trombotiske fortykkede vener – neoklaff-metoden. 

Arbeidet hittil var hovedsakelig konsentrert til underekstremiteten. I 2009 tok man så i bruk jugularis transposisjon og brachio-jugularis bypass i behandling av post-trombotisk okklusjon av vena axillaris/subclavia i overekstremitetene.

2011 – I 2011, ble aktiviteten utnevnt av Helsedirektoratet til å bli nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi som den første nasjonale behandlingstjenesten innen karkirurgi. Vi gav tjenesten navnet NOVI – Norsk venøs insuffisiens – Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi. En faglig referansegruppe ble også opprettet. 

2012 – Forskningsaktivitet har alltid vært sentralt i dette arbeidet, og nå, de senere årene har vi inngått et samarbeid med Sahlgrenska akademiet ved Universitet i Gøteborg (Laboratorium for transplantasjon og regenerative medisin) om tissue engineering (vevsregenerativ behandling med humant vevsskjelett). Den første artikkel fra dette samarbeidet ble publisert i 2015vi. Samme år inngår vi også et samarbeid med Fogarty Institute for Innovation, USA, om utvikling av et perkutant instrument for veneklaff-konstruksjon. Dette samarbeidet ble presentert på American Venous Forum, New Orleans i 2014. 

2014 – Fortsettelsen av samarbeidet med miljøet på Sahlgrenska er nå en klinisk studie/InVivo studie som en videreføring av InVitro-studien – Tissue Engineering in Chronic Venous Insufficiency (TECVI-studien) med planlagt oppstart i løpet av 2015. 

Gruppebilde: Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi.

 

Status 2015

Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi 

Norsk venøs insuffisiens – NOVI

HVA ER NOVI? 

Helse- og omsorgsdepartementet opprettet i 2011 en nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi – Norsk venøs insuffisiens (NOVI). Denne tjenesten administreres ved Oslo universitetssykehus, men NOVI skal drives i samarbeid med alle karkirurgiske avdelinger i Norge. 

HVA GJØR VI? 

Utredning og behandling. 

 Pasienter over hele landet med sykdom i det dype venøse systemet skal ha et likeverdig tilbud i rekonstruktiv dyp venekirurgi. Dette tilbudet skal foregå både lokalt på karkirurgiske avdelinger og på NOVI, lokalisert ved Oslo universitetssykehus. 

Henvisning av pasienter med symptomer på dyp venøs insuffisiens går til de lokale karkirurgiske avdelingene hvor første del av utredningen foregår. Pasientene vil så sendes til NOVI for den utredning og behandling som ikke kan gjøres lokalt. NOVI har utarbeidet flytskjema for anbefalt utredning av pasienter med venøs insuffisiens fra fastlege til NOVI og ved karkirurgisk avdeling (se figur). Flytskjema samt annen informasjon ligger også tilgjengelig på vår nettside: (www.oslouniversitetssykehus.no/novi). 

Både utredning og behandling foregår i et tett samarbeid mellom karkirurger, fysiologer, intervensjonsradiologer, hematologer og hudleger. 

Ved NOVI kan man i dag finne disse behandlingsalternativene og det utvikles stadig flere.

Ved reflux:

  • Klafferekonstruksjon

Ved obstruksjon (posttrombotisk obstruksjon):

  • Trombolyse
  • Stenting
  • Venebypass
  • Endoflebektomi

Ved sykdom i overekstremitetene:

  • Transaxillar første costa reseksjon
  • Venebypass

A: Klaffeplastikk og klaffetransplantasjon. B: Rekanalisering og stenting av v. iliaca communis og externa venstre side.C: Rekanalisering og stenting av v. cava inferior og begge iliaka. D: Klaffekonstruksjon i v. poplitea.

Rådgivning og kompetansespredning

NOVI kan også gi råd om behandling av pasienten med sår og andre alvorligere plager forårsaket av sykdom i overfladiske vener. 

NOVI skal bidra med veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere samt å drive forskning innenfor aktuelle tema. Vi ønsker også gjerne å tilby mulighet for hospitering og opplæring, spesielt i forhold til diagnostikk før man henviser til NOVI. 

Hvordan treffes vi?

Vi tar gjerne i mot innspill til hvordan denne tjenesten best kan fungere som en nasjonal behandlingstjeneste til beste for pasienter, helsepersonell og samfunnet! 

Nettside: www.oslouniversitetssykehus.no/novi

E-post: novi@ous-hf.no 


Referanser

i Kateterbasert trombolytisk behandling (Catheter-directed thrombolytic therapy – a current alternative to proximal deep venous thrombosis. Sandbaek G, Ly B, Johansen AM, Rosales A. Tidsskr Nor Laegeforen. 1999 Nov 20;119(28):4182-7.

ii Kateterbasert trombolytisk behandling av bekkenvenetrombose – (Catheter-directed thrombolysis of iliofemoral venous thrombosis). Ly B, Njaastad AM, Sandbaek G, Solstrand R, Rosales A, Slagsvold CE. Tidsskr Nor Laegeforen. 2004 Feb 19;124(4):478-80. 

iii Stenting for chronic post-thrombotic vena cava and iliofemoral venous occlusions: mid-term patency and clinical outcome). Rosales A, Sandbaek G, Jørgensen JJ. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010 Aug;40(2):234-40.

iv External venous valve plasty (EVVP) in patients with primary chronic venous insufficiency (PCVI). Rosales A, Slagsvold CE, Kroese AJ, Stranden E, Risum Ø, Jørgensen JJ. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2006 Nov;32(5):570-6

v Venous valve reconstruction in patients with secondary chronic venous insufficiency. Rosales A, Jørgensen JJ, Slagsvold CE, Stranden E, Risum Ø, Kroese AJ. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Oct;36(4):466-72.

vi Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves. Kuna VK, Rosales A, Hisdal J, Osnes EK, Sundhagen JO, Bäckdahl H, Sumitran-Holgersson S, Jørgensen JJ. Jour Vasc Surg; Venous Lymf Dis, 2015 

 

Andre aktuelle artikler fra miljøet: 

Kirurgi ved kronisk venøs insuffisiens. Rosales A, Slagsvold CE, Jørgensen JJ, Sandbæk G. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009 Nov 19;129(22):2378-80. 

Haemodynamics and catheter-based imaging in the diagnosis of venous disease. An interventional targeted approach. Review. Rosales A, Sandbæk G. Phlebology. 2013 Mar;28 Suppl 1:162-8. 

Valve reconstructions. Review. Rosales A. Phlebology. 2015 Mar;30 Suppl 1:50-58.


ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging