Abdominale aortaaneurismer (AAA) rammer om lag en av ti menn. -Tilstanden er fire ganger hyppigere hos menn enn kvinner1,2. Forekomsten av diabetes mellitus (DM) hos pasienter med AAA er i tidligere studier rapportert å være 10-15 %3. Nyere forskning fra Haukeland Universitetssjukehus har vist en prevalens av DM på 25% hos pasienter som inn-legges til kirurgisk behandling av AAA4. Kun halvparten av DM tilfellene var kjent fra før. Andel prediabetes var hele 43%.

Diagnostikk av DM og prediabetes -baserer seg på fastende plasma -glukose, to timers glukose verdi etter oral glukose-toleransetest (OGTT) eller HbA1c5. -Studier har vist at HbA1c og OGTT i stor grad definerer ulike pasientgrupper med -diabetes og prediabetes6-9. HbA1c er et mål på blodsukkernivået over tid og måles ved en enkelt blodprøve uten at man trenger å faste i forkant. Helse-direktoratet i Norge anbefaler at HbA1c brukes for å stille diagnosen diabetes mellitus10.

Forskere ved Haukeland universitetssjukehus viste at diabetes definert av HbA1c-verdier på 48 mmol/mol (6,5 %) eller høyere er forbundet med økt risiko for å dø i løpet av årene etter kirurgisk behandling av AAA. Alle pasientene uten kjent diabetes gjennom-førte også en oral glukosetoleranse-test, men de 23 % av -pasientene som hadde -dia-betes ut fra denne testen hadde ikke økt dødelighet. Studien undersøkte ikke årsaksmekanismer, men en sammenheng mellom høyt langtids-blodsukker og økt dødelighet kan potensielt -skyldes at høye HbA1c-verdier er et uttrykk for økt inflammasjon i karsystemet.

ABANDIA er et nasjonalt prospektivt forskningsprosjekt som omhandler diabetes hos personer som kommer til kirurgisk behandling for abdominalt aorta-aneurisme. Hensikten er å avklare forekomst av diabetes og forstadium til diabetes hos personer med AAA, og konsekvensen av å ha diabetes eller forstadium til diabetes når man samtidig har avansert karsykdom. Resultatet kan være forbedret diagnostikk og behandling hos denne pasient-gruppen og dermed bedre klinisk utkomme.

Målet er å inkludere 720 pasienter som innlegges for elektiv kirurgisk behandling av AAA. HbA1c måles før operasjon for diagnostikk av prediabetes og diabetes. Klinisk oppfølging utføres post-operativt, etter en og tolv måneder. Data fra -kontrollene registreres i Norsk kvalitets-register for karkirurgi (NORKAR).

Primære endepunkter er død av alle årsaker og komplikasjoner innen 30 dager post-operativt i henhold til komplikasjonsskjema for Norkar. Sekundære ende-punkter er nye tilfeller av diabetes målt ved HbA1c, frekvens av proteseinfeksjoner og sekundære inngrep i oppfølgings-tiden, samt nye tilfeller av koronar-sykdom, cerebrovaskulær sykdom og perifer karsykdom. Total observasjonstid er 10 år. Inn-rullering i studien startet januar 2018. Hittil deltar 10 norske sykehus i studien.

Studien er initiert i samarbeid med Forsknings-utvalget, Norsk kar-kirurgisk forening, og godkjent av Regional etisk komité (REK). Prosjektansvarlig er avdelings-sjef PhD Gustav Pedersen ved Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitets-sjukehus (HUS). Professor in emeritus Torbjörn Jonung ved UiB og Dr. Iren D. Hjellestad ved Hormon-laboratoriet HUS er medansvarlige for prosjektet.


Referanseliste:

  1. Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK et al. Prevalence and risk factors for abdominal aortic aneurysms in a population-based study. The Tromsø Study. Am J Epidemiol 2001; 154: 236–44.
  2. Wanhainen A, Bjørck M, Boman K et al. Influence of diagnostic criteria on the prevalence of abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2001; 34: 229–35.
  3. De Rango P, Farchioni L, Fiorucci B, Lenti M. -Diabetes and abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014; 47(3):243-61.
  4. Hjellestad ID, Softeland E, Nilsen RM, Husebye ES, Jonung T. Abdominal aortic aneurysms–glycaemic status and mortality. J Diabetes Complications 2016; 30(3):438-43.
  5. World Health Organization. Definition and diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyper-glycemia: Report of a WHO/IDF Consultation. 2006.
  6. Cowie CC, Rust KF, Byrd-Holt DD, Gregg EW, Ford ES, Geiss LS, et al. Prevalence of diabetes and high risk for diabetes using A1C criteria in the U.S. population in 1988-2006. Diabetes Care 2010; 33(3):562-8.
  7. Hjellestad ID, Astor MC, Nilsen RM, Softeland E, -Jonung T. HbA(1)c versus oral glucose tolerance test as a method to diagnose diabetes mellitus in vascular surgery patients. Cardiovasc Diabetol 2013; 12: 79.
  8. Lauritzen T, Sandbaek A, Skriver MV, Borch-Johnsen K. HbA1c and cardiovascular risk score identify -people who may benefit from preventive inter-ventions: a 7 year follow-up of a high-risk screening programme for diabetes in primary care (-ADDITION), Denmark. Diabetologia 2011; 54(6): 1318-26.
  9. K.Midthjell CMYLCPSC. Comparison of HbA1c and OGTT in the diagnosis of diabetes in a high-risk population. The HUNT-DE-PLAN Study, Norway. Oral presentation at The EASD Annual Meeting 2010, Stockholm.
  10. www.helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Diabetes.pdf

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging