Prosjektet har følgende overordnete mål:


1. Med basis i «Oslo-screeningen» utarbeide en programvare (logistiske faktorer, kapasitets-behov m.m.) for iverksettelse av et flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.
2. Gi aktuelle populasjoner et helsetilbud.
3. Kvalitative og kvantitative forskningsstudier.

 

Innledning
Klinisk akseptert definisjonen av AAA er at største diameter av infrarenale aorta er 30 mm eller mer. Tilstanden forekommer hos cirka 5% av 65-årige menn og fire ganger hyppigere blant menn enn kvinner (1). Cirka 1% av alle dødsfall hos menn eldre enn 65 år skyldes ruptur av AAA. Den totale dødeligheten ved aneurismeruptur er cirka 75%, hvorav 50% dør før de ankommer sykehus og 30-50% dør i sykehus.

 

Bakgrunn
Temaet om verdien av å etablere screening for AAA har vært diskutert i over 20 år, første gang problematisert av Collin (2).

 

Det har blitt publisert fire randomiserte kontrollerte studier som alle viser reduksjon av både rupturer og dødelighet i screeninggruppen versus kontroller (3-6). Disse inngår i en metaanalyse (7) med i alt 127 891 menn og 9 342 kvinner. Det ble påvist signifikant reduksjon i aneurismerelatert mortalitet i screeninggruppen blant menn (OR 0.60, 95% CI 0.47-0.78) sammenliknet med kontrollgruppen, men ingen forskjell hos kvinner (OR 1.99, 95% CI 0.36-10.88).

 

Enkelte studier har hatt fokus på kostnadseffektivitet. Det er imidlertid vanskelig å trekke sikre konklusjoner basert på disse studiene. Dette skyldes blant annet ulikt beregningsgrunnlag (hvilke kostnader som skal inkluderes) og ulik observasjonstid.

 

Screening for AAA ble i 1994-1995 utført i Tromsø som et ledd i Tromsø-undersøkelsen. I alt ble 6 386 personer i alderen 25-84 år undersøkt med ultralyd (8). Denne studien må oppfattes som en tverrsnittsundersøkelse og ble ikke satt inn i et helhetlig og fortløpende screeningsprogram. Utover Tromsø-undersøkelsen har det ikke utført systematisk screening for AAA i Norge. Med bakgrunn i tilgjengelig dokumentasjon er det nå igangsatt screening for AAA i flere land, deriblant Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA.

 

Selv om det foreligger god dokumentasjon på at screening for AAA hos 65-årige menn medfører redusert aneurismerelatert mortalitet, er det fortsatt behov for studier med fokus på kostnads-effektivitet og livskvalitet i tillegg til forekomst, vekstrate, komplikasjoner og dødelighet.

 

Fig. 1. Ultralydundersøkelse av aorta

 

Aktuelle problemstillinger
Følgende sentrale problemstillinger ønskes belyst i forbindelse med et slikt screeningprogram:

 

• Kan screening redusere aneurismerelatert mortalitet hos personer med AAA?
• Er screening kostnadseffektivt?
• Er screening etisk forsvarlig?
• Hvilke forventninger har personene til et screeningprogram?
• Sosio-økonomiske forhold hos personer med AAA

 

Mål for screeningen
Prosjektet har følgende to hovedmål:

 

1. Denne delen av prosjektet klassifiseres som et helsetilbud.
(i): Utarbeide en programvare (logistiske faktorer, kapasitetsbehov m.m.) for iverksettelse av et flerregionalt/nasjonalt screeningprogram for AAA.
(ii): Kartlegge forekomsten av AAA i aktuelle befolkning og klassifisere disse i følgende 4 grupper basert på diameterstørrelsen på AAA:
1: de som trenger behandling
2: de som skal kontrolleres ved sykehus
3: de som kan kontrolleres i primærhelsetjenesten
4: de som ikke trenger kontrolloppfølging.
(iii): Identifisere risikofaktorer og behandle disse.
(iv): Kartlegge forekomst av potensiell kardiovaskulær sykdom (generell aterosklerose) ved hjelp av ankeltrykksmåling (ankel-arm-indeks, AAI)
(v): Gi informasjon og tilbud til oppfølging, behandling av personer med AAA avhengig AAA klassifisering.

 

2. Denne delen av prosjektet klassifiseres som en forskningsstudie i tillegg til et helsetilbud.
(i): Samme som skissert under punkt 1.
(ii): Beregne årlig vekstrate av AAA
(iii): Relatere AAA til inflammatoriske mediatorer, biomarkører og genfaktorer.
(iv): Helseøkonomiske analyser (kostnads-effekt analyser, livskvalitetsstudie, sosio-økonomiske forhold, undersøke personens forventninger til et slik screeningprogram).

 

Gjennomføring av screeningen
Ved hjelp av Folkeregisteret vil menn som fyller 65 år det aktuelle året for undersøkelsen få tilsendt en skriftlig invitasjon til å delta i prosjektet.

 

Ifølge opplysninger fra Oslo kommune er det cirka 1 600 personer som fyller 65 år per kalenderår. Erfaringer fra tidligere utenlandske studier er at om lag 70 – 75% av personene som blir tilbudt screening ønsker å delta. Det antas at cirka 5% (n=60) av disse 1 200 personene (75 % av 1 600) vil få påvist AAA (diameter lik/større enn 30 mm) hvorav 10% (n=6) vil bli tilbudt behandling der AAA er lik eller større enn 55mm, dvs. 0,5% av den undersøkte populasjonen.

 

Fig. 2. Tverrsnittsbilde av lumbalt aortaaneurisme (AAA)

 

Følgende undersøkelser vil bli knyttet til screeningen:
• Ultralydundersøkelse av lumbalaorta. Undersøkelsen har høy treffsikkerhet, har ingen kjente bivirkninger og utføres av spesialutdannet personale (3, 9). Med basis i resultatet av ultralydundersøkelsen blir personene klassifisert til følgende grupper:
• Diameter lik eller større enn 55 mm vurderes for behandling
• Diameter 45-54 mm følges opp med ultralyd hver 3-6 måned
• Diameter 30 – 44 mm følges opp med årlig ultralyd.
• Diameter mindre enn 30 mm, ingen kontroller
• Anamneseopptak med fokus på familiær disposisjon, tidligere sykdommer, risikofaktorer og medikamentbruk.
• Måling av ankel-arm-indeks (AAI).
• Blodprøvetaking med fokus på inflammatoriske faktorer, molekylbiologiske faktorer og genmediatorer.

 

Spørreskjemaer relatert til helse-økonomiske problemstillinger:
o Kostnadseffekt analyser
o Livskvalitet (QoL)
o Sosio-økonomiske forhold
o Personens forventninger

 

Referanser

1. Wanhainen A, Björck M, Boman K et al. J Vasc Surg 2001; 34: 229-35.

2. Collin J. Br J Surg 1985; 72: 851-2.

3. Ashton HA, Buxton MJ, Day NE et al. Lancet 2002; 360: 1531-9.

4. Lindholt J, Juul S, Fasting H et al. Br Med J 2005; 330: 750-4.|

5. Norman P, Jamrozik K, Lawrence-Brown M et al. BMJ 2004; 329: 1259-62.

6. Scott RA, Wilson NM, Ashton HA et al. Br J Surg 1995; 82: 1066-70.

7. Cosford PA, Leng CC. Cochrane Database of Systemic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD002945. DOI.10.1002/14651858. CD002945. pub2. 2007.

8. Singh K, Bønaa KH, Jacobsen BK et al. Am J Epidemiol 2001; 154: 236-44.

9. Lindholdt JS, Vamman S, Juul S et al. Eur J Vasc Endovasc Surg 1999; 17: 472-5.

 

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging