Endetarmskreft utgjør nesten en tredjedel av pasienter med tykk- og endetarmskreft. Det norske endetarmskreftprosjektet ble startet i 1993 og er et godt eksempel på hvordan nasjonal konsensus, felles retningslinjer og registrering kan bidra til å forbedre overlevelse og tilbakefall etter kirurgisk behandling. Til dette formål ble det opprettet Norsk kolorektal kreftregister, et nasjonalt kvalitetsregister og det første populasjonsbaserte registeret i Norge. Total mesorektal eksisjon (TME) ble etablert som nasjonal standard. Det ble innført sirkumferensiell reseksjonsrand, magnetresonanstomografi (MR) av endetarmen, computertomografi (CT), multidisiplinære team (MDT) møter og preoperativ radiokjemoterapi for avanserte svulster. Fagrådet utvikler kontinuerlig evidensbaserte retningslinjer for behandling (1). 5-års relativ overlevelse for hele pasientgruppen har økt fra 54.1% til 73.3% i 2019. For pasienter operert i stadium I-III har 5-års relativ overlevelse økt fra 71.2% til 88.2%. Estimert lokalresidivfrekvens er redusert fra 14.5% til 4.9%, og andelen av pasienter som utvikler metakrone metastaser redusert fra 26% til 20.2% (2). Onkologisk kvalitet av den kirurgiske behandlingen kan nesten ansees som optimal. De siste årene har vi ikke sett ytterligere nedgang i lokalresidivfrekvens. Derimot får fortsatt nesten 40% av pasientene fjernmetastaser, og andel pasienter med permanent stomi er høy med 44%. På grunn av de gode onkologiske resultatene, er innføring av nye metoder vanskelig og må gjøres med forsiktighet. «TaTME» (transanal total mesorektal eksisjon) saken er et godt eksempel som har skapt stor internasjonal interesse. Etter initial kritikk mot innføringen av denne teknikken i Norge, har Nederland, som også har et godt nasjonalt register, publisert liknende resultater. Skepsis mot innføring av metoden har derfor økt i flere land.

Robotassistert kirurgi kan være til god hjelp og gjøre det lettere å operere i trange bekken. Det kan medføre at andelen pasienter som får anlagt permanent stomi går ned. En artikkel gir oversikt over teknikken ved robotassistert endetarmskirurgi.

Ved rektumadenom eller tidlig kreftsvulst kan det gjøres transanal eksisjon. Spesielt ved lave svulster kan man da unngå større kirurgi og permanent stomi. Pasienten vil også bevare god livskvalitet. Problematisk er diagnostisk usikkerhet som belyses i artikkelen om transanal endoskopisk operasjon.

Andelen av pasienter som får metastaser er fortsatt høy. Indikasjon for preoperativ stråling er kun basert på avstanden til mesorektalfascien. Våre onkologer kommer med et forslag om å vurdere preoperativ stråling kombinert med kjemoterapi hos pasienter med høy risiko for fjernmetastaser. Risikofaktorer er ekstramural tumorvekst over 5 mm, «tumordeposit» (N1c) og EMVI-positivitet ved MR.

Målsettingen for systematisk oppfølging etter kurativ behandling for kolorektal kreft har kun vært å oppdage tilbakefall i tidlig fase. Nyere litteratur viser at det ikke er assosiert med økt overlevelse. I en artikkel presenterer vi de nye reviderte anbefalingene fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) kolorektal for systematisk oppfølging. Ved forbedret behandling øker antall overlevende som lider av senfølger av sykdom og behandling. Hyppige senfølger er funksjonelle forstyrrelser i tarmfunksjonen (LARS: lav fremre reseksjonssyndrom) og stomirelaterte problemer. Andre somatiske senfølger er relatert til seksuell og urologisk funksjon, samt smerter, kognitive problemer og fatigue. I tillegg er psykisk påvirkning med angst, depresjon og frykt for tilbakefall et vesentlig problem. En artikkel viser erfaringer fra danske senfølgeklinikker med informasjon om diagnostisering og behandling av senskader.

Etter temanummeret om tykktarmskreft er dette andre utgave om tykk- og endetarmskreft. Vi håper det skaper interesse rundt temaet og er til nytte for alle spesialiteter som behandler endetarmskreft. Stor takk til alle forfattere i dette nummeret som leverte på kort varsel!

 

REFERANSER

  1. Guren MG, Korner H, Pfeffer F, Myklebust TA, Eriksen MT, Edna TH, et al. Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010. Acta Oncol. 2015:1-9.
  2. Kreftregisteret. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Årsrapport 2019 2019 cited 2020. Available from: https://www.kreftregisteret.no/globalassets/ publikasjoner-og-rapporter/arsrapporter/publisert-2020/arsrapport-2019- nasjonalt-kvalitetsregister-for-tykk–og-endetarmskreft.pdf.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging