Lars Frich disputerte for den medisinske doktorgrad


Leverreseksjon er en potensielt kurativ behandling for selekterte pasienter med kolorektale levermetastaser uten ekstrahepatisk spredning, med 5-års overlevelse på 40-50%. Anslagsvis 10-15% av pasientene med kolorektale levermetastaser kan tilbys leverreseksjon. Radiofrekvens (RF) ablasjon er en metode for lokal vevsdestruksjon som relativt nylig er blitt tatt i bruk i behandlingen av pasienter med ikke-resektable levermetastaser. En elektrode plasseres i tumor under bildeveiledning og vevet rundt elektrodetuppen varmes deretter opp ved hjelp av vekselstrøm. Oppvarming til 55-60ºC fører til vevskoagulasjon og nekrose. I avhandlingen (1) er flere aspekter ved radiofrekvensablasjon undersøkt i dyreeksperimentelle studier. Metoden er også evaluert i en kohort pasienter med ikkeresektable kolorektale levermetastaser. Ved bruk av en standardisert behandlingsprotokoll ble det funnet stor variasjon i koagulasjonvolum og geometri (2). Manglende kontroll med vevskoagulasjonens utbredelse kan være en viktig forklaring på at tilbakefall av behandlede svulster forekommer relativt hyppig i kliniske materialer. Et temperaturfølsomt termosensitivt MR kontrastmiddel med en overgangstemperatur på 57ºC viste persisterende signalendring i områdene som ble oppvarmet. Denne egenskapen kan benyttes for å synliggjøre hvilke deler av vevet som har blitt utsatt for tilstrekkelig høy temperatur (3). RF ablasjon nær intrahepatiske portvener kan føre til forsinket portvenetrombose med mulig tap av leverfunksjon. I en eksperimentell studie var avstand mellom portvene og elektrode < 5mm prediktor for senere utvikling av portvenetrombose (4). Biologiske endringer i vevet etter RF ablasjon er dårlig karakterisert. I en eksperimentell studie var matrix metalloproteinase – 2 og – 9 oppregulert i randsonen av det behandlede området. Økt aktivitet av disse proteasene kan fremme invasjon og metastasering av cancerceller og er derfor en mulig ugunstig effekt av RF ablasjon, spesielt hvis det finnes gjenværende cancerceller (5).

 

 

I perioden 2003-06 ble 23 pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser behandlet med RF ablasjon ved Rikshospitalet og fulgt etter en standardisert protokoll. Til tross for at alle pasientene ble vurdert som radikalbehandlet ved inngrepets avslutning var lokalt, intrahepatisk og ekstrahepatisk tumorresidiv hyppig (6). Det finnes ingen randomiserte studier med langtidsoppfølging av pasienter med kolorektale levermetastaser behandlet med RF ablasjon. Våre egne resultater tyder på at RF ablasjon egner seg best til små leversvulster (< 4 cm), at ny intrahepatisk og ekstrahepatisk spredning er hyppig til tross for adekvat behandling av levermetastasene og at langtidsoverlevelse er mulig hos selekterte pasienter med ikke-resektable kolorektale levermetastaser som er behandlet med RF ablasjon. Leverreseksjon bør imidlertid fortsatt være førstevalget for pasienter med kolorektale levermetastaser.

 

Avhandlingen kan lastes ned fra http://www.ivs.no Avhandlingen utgår fra Kirurgisk avd. og Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. Veiledere: Ivar P. Gladhaug, Kirurgisk avdeling, Rikshospitalet og Atle Bjørnerud, Intervensjonssenteret, Rikshospitalet.

 

Referanser:

1. Frich L. Radiofrequency ablation of liver tumors. An experimental and clinical study. (Dissertation). ISBN 978-82-8072-693-3 Faculty of Medicine, University of Oslo; 2007.

2. Frich L, Mala T, Gladhaug IP. Hepatic radiofrequency ablation using perfusion electrodes in a pig model: Effect of the Pringle manoeuvre. Eur J Surg Oncol. 2006;32(5):527-32.

3.Frich L, Bjørnerud A, Fossheim S, Tillung T, Gladhaug I. Experimental application of thermosensitive paramagnetic liposomes for monitoring magnetic resonance imaging guided thermal ablation. Magn Reson Med. 2004;52(6):1302-9.

4. Frich L, Hol PK, Roy S, Mala T, Edwin B, Clausen OPF, Gladhaug IP. Experimental hepatic radiofrequency ablation using wet electrodes: electrode-to-vessel distance is a significant predictor for delayed portal vein thrombosis. Eur Radiol. 2006;16(9):1990-9.

5. Frich L, Bjørnland K, Pettersen S, Clausen OPF, Gladhaug IP. Increased activity of matrix metalloproteinase 2 and 9 after hepatic radiofrequency ablation. J Surg Res. 2006;135(2):297-304.

6. Frich L, Hagen G, Brabrand K, Edwin B, Mathisen Ø, Aaløkken TM, Gladhaug IP. Local tumor progression after radiofrequency ablation of colorectal liver metastases: evaluation of ablative margin and 3D volumetric analysis. J Vasc Interv Radiol (in press).

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging