Memorial Sloan Kettering Cancer Center er kjent for mange som et av verdens best profilerte kreftsentra. Når det gjelder brystkreft, behandler de årlig ca. 3000 nye pasienter (i Norge behandles ca. 2700 nye pasienter årlig). De bidrar aktivt i flere store og anerkjente trials vedrørende brystkreftbehandling. De var også en vesentlig bidragsyter i den såkalte AZ 0011 studien, en prospektiv, randomisert studie for å studere betydningen av aksilledisseksjon (tidligere benevnt aksilletoilette) hos pasienter med påviste metastaser til aksillære lymfeknuter. 

Dr. King er brystkreftkirurg ved MSKCC i tillegg til at hun er aktiv som forsker, spesielt translasjonsforskning vedrørende pre-cancrøse tilstander i bryst. Her har hennes hovedarbeider spesielt fokusert på lobulært carsinoma in situ (noninvasiv lobulær cancer), hvorvidt dette kun er en risikofaktor for utvikling av brystkreft og i tilfelle om det finnes undergrupper med spesiell høy risiko.

Dr. Tari Ann King.

Tidligere i år åpnet NBCG (Norsk Bryst Cancer Gruppe) i sine retningslinjer for å utelate aksilledisseksjon hos en utvalgt gruppe pasienter med påviste metastaser i en eller to vaktpostlymfeknuter. Anbefalingen gikk ikke så langt som de amerikanske retningslinjene (NCCN guidelines), men var likevel et nokså stort skritt å ta, og avgjørelsen vakte en del diskusjon i det norske brystkreftmiljøet. Det var derfor naturlig å be Dr. King ha aksillekirurgi som et av sine tema: 

1. How to manage the axilla in breast cancer surgery? Strategies to incorporate new data and current experience from MSKCC

Man fikk her en flott og grundig gjennomgang av aksillekirurgiens betydning for staging, lokal sykdomskontroll og overlevelse. Ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center tok de inn resultatene fra AZ 0011 straks data med median oppfølging 6,3 år var klare og ikke viste noen gevinst av aksilledisseksjon, verken på lokal kontroll eller overlevelse. De har fram til nå utelukkende gode erfaringer. King kommenterte spesifikt motforestillinger mot studien og disse ble alle motbevist. Oppfølging av studien med lengre observasjonstid ventes å framlagt neste år. Det var naturlig at det andre temaet for symposiet dreide seg om hennes translasjonsforskning og temaet her var:

2. Translational research in breast cancer. The Challenges of Lobular Carcinoma in Situ – from bench to bedside

Bakgrunnen for hennes interesse i lobulært carcinoma in situ (LCIS) var det store antall pasienter ved senteret som tilfeldig hadde fått påvist LCIS i en biopsi og pga. dette ble gående til årlige kontroller. Man har klart ved hjelp av molekylærbiologi å identifisere typer LCIS som representerer høyere risiko for senere cancer enn andre typer, men man kan ikke pr i dag identifisere subtyper hvor man bør anbefale kirurgi, f eks mastektomi eller bilateral mastektomi grunnet påvist LCIS. 

Det var mange spørsmål og kommentarer etter hennes forelesninger, og tilhørerne ga uttrykk for at dette hadde vært flotte forelesninger over aktuelle og interessante tema. Også i etterkant har foreningen fått positive tilbakemeldinger på symposiet.

Dr King var tilstede under noen av de frie foredragene, spesielt hadde vi bedt henne høre og kommentere ut fra egen praksis to av foredragene som omhandlet bruk av preoperativ MR ved brystkreftkirurgi. Foredragene var på norsk, men vi oversatte og hun kommenterte også bruk av preoperativ MR som i dag anbefales ved enkelte sentra. Ved MSKCC er de svært skeptiske til disse anbefalingene, i det ingen studier pr i dag har vist at MR reduserer antall inngrep i brystet eller antall residiv etter brystbevarende kirurgi.

Under besøket fikk vi tid til et besøk på forskningslaboratoriet ved DNR hvor hun fikk treffe forskningskolleger, et besøk hun satte stor pris på.

NRK fikk også møte henne for et intervju om brystkreftbehandling; dette vil bli sendt i Puls i november.

Symposiet ble arrangert med en betydelig støtte fra Norsk Kirurgisk Forening, og ble i tillegg støttet av Astra Zeneca. NFBEK takker for denne støtten som gjorde det mulig å hente en så dyktig foreleser fra det mange av oss mener er dagens best renommerte brystkreftsenter.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging