ERN – European Reference Networks

Sjeldne og komplekse sykdommer forårsaker kroniske helseproblemer og kan være livstruende. Man har anslått at mellom 5000 og 8000 ulike lav-prevalens og komplekse sykdommer påvirker dagliglivet til omkring 30 millioner mennesker innenfor EU landene. Blant disse er for eksempel nær 300 ulike sjeldne kreftformer som til sammen rammer over en halv million mennesker årlig i Europa. Også innenfor EU mangler mange av pasientene med sjeldne og komplekse sykdommer tilgang til god diagnostikk og behandling.

Dette var bakgrunnen for at EU etablerte såkalte «European Reference Networks» (ERNs). Dette er tematiske nettverk som omfatter mange (men langt fra alle) av disse sjeldne og komplekse sykdommene. Målsetningen med disse nettverkene er at de skal bidra til å gjøre de nasjonale og europeiske helsetjenestene bedre – mer effektive, tilgjengelige og robuste. Nettverkene skal være en plattform for utarbeidelse av felles europeiske guidelines, og for utdanning og deling av kunnskap / ekspertise. «No country alone has the knowledge and capacity to treat all rare and complex conditions»

De første ERNs ble etablert i mars 2017. Det dreier seg om 24 ulike tematiske nettverk, som inkluderer over 900 høyspesialiserte behandlingsenheter innenfor 313 sykehus i 25 EU land + Norge. De som er interessert i å vite mer om organiseringen og innholdet i disse nettverkene finner informasjon ved å søke på «European Reference Networks» eller «ERN».

Det er særlig to ERN nettverk som omhandler sykdommer som behandles av barnekirurger. De fleste av disse sykdommene er medfødte og har en insidens på 5 – 20 per år i Norge. Overlevelsen er høy. Noen blir helt friske etter kirurgisk korreksjon. For mange vil likevel sykdommen i ulik grad påvirke deres helse langvarig, og kanskje hele livet. Kombinasjonen av et stort antall diagnoser og ofte en medfødt tilstand med høy overlevelse men betydelig langvarig morbiditet, gjør at antallet mennesker som lever med plager av en sjelden og kompleks sykdom blir høyt.

 

ERNICA – ERN on inherited and congenital abnormalities

Innenfor dette tematiske nettverket finnes flere tilstander som behandles av barnekirurger i Norge og de aller fleste andre EU / EØS land. Eksempler på slike tilstander er medfødt diafragmahernie, medfødte lungemalformasjoner, øsofagusatresi, medfødte bukveggsdefekter (gastroschise/omphalocele) og Mb Hirschsprung. Barnekirurgisk seksjon på OUS søkte godkjenning som medlem i ERNICA ved første utlysning, støttet av OUS ledelse og Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). Det var en omfattende søknad med krav til dokumentasjon på behandlingsvolum, tverrfaglige behandlingsteam, infrastruktur et cetera. Søknaden ble sendt til EU Kommisjonen, ble vurdert av en «Independent Assessment Body», og endelig godkjenning som medlem ble gitt av «Board of Member States».

 

ERN eUROGEN – ERN on urogenital diseases and conditions

Dette er det andre aktuelle ERN nettverket for vårt fag. Innenfor dette nettverket finnes blant annet tilstander som medfødte ano-rektale misdannelser (ARM) og medfødte komplekse misdannelser i urinveiene. Vi har foreløpig ikke søkt medlemskap i dette nettverket.

 

ERNICA frem til nå

Etter oppstart av nettverkene har det blitt gjort et betydelig arbeid for få dem til å virke etter intensjonene. Noen av verktøyene var allerede langt utviklet allerede før oppstart, som for eksempel en IT-plattform for ekspertkonsultasjoner over internett (CPMS). Representanter fra de ulike ERNICA sentrene har blitt fordelt i diagnosespesifikke arbeidsgrupper. For flere av tilstandene som skal ivaretas innenfor ERNICA er diagnostikk, behandling og oppfølging forskjellig, både innad i de enkelte land og mellom ulike EU land. Utarbeidelse av evidens-baserte guidelines ble derfor gitt høy prioritet, og flere slike er allerede publisert eller under utarbeidelse (1,2).

ERNICA nettverket er også velegnet for randomiserte studier på sjeldne tilstander. Noen slike er allerede i gang, som en på pasienter med medfødt diafragmahernie. Flere studieprotokoller er under utarbeidelse, blant annet på den medfødte lungemisdannelsen congenital pulmonary airway malformation (CPAM).

 

ERNICA videre

Aktiviteten med utarbeidelse og publikasjon av felles europeiske guidelines fortsetter for sykdommene som omhandles innenfor ERNICA. Man jobber også med å etablere felles arenaer for utdanning og trening, inklusive utvekslingsprogrammer. Det kommer stadig nye forslag til felles kliniske studier innenfor ERNICA nettverket.

Flere av ERN nettverkene har allerede fått EU-midler for å utvikle felles databaser. Nå ønsker man at slike databaser skal utvikles innenfor alle ERNs. For ERNICA sin del blir det mest sannsynlig en løsning som ligner på den nasjonale databaseløsningen / kvalitetsregisteret man allerede har hatt i flere år i Nederland. I en slik felles database for alle ERN sentre vil vi naturligvis mye raskere få store pasientantall for de sjeldne tilstandene vi behandler. Databasen vil gi mulighet for årlig «benchmarking» for alle deltakende sentre. Derved kan man raskere endre egen virksomhet ved å lære av dem som gjør det best dersom egne resultater ikke er tilfredsstillende. Det er viktig å gjøre gjennomtenkte og gode utvalg av rapporterte pasientvariabler, behandlingsvariabler og resultater. I en slik felles database vil man når pasienttallene etterhvert blir store, også for disse sjeldne sykdommene, kunne få ny viten og derved bedret behandling ved å påvise sammenhenger mellom gitt behandling og resultater.

 

Referanser:

  1. Dingeman C, Eaton S, Aksnes G et al. ERNICA Consensus Conference on the Management of patients with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: Diagnostics, Preoperative, Operative, and Postoperative Management. Eur J Pediatr Surg 2019;Jul 25 (E-pub ahead of print).
  2. Dingemann C, Eaton S, Aksnes G et al. ERNICA Consensus Conference on the Management of patients with Esophageal Atresia and Tracheoesophageal Fistula: Follow-up and Framework. Eur J Pediatr Surg 2019;Nov 27 (E-pub ahead of print).

ANNONSER

KURS/MØTER