Helt siden introduksjonsseminaret i London har Norsk Kirurgisk forening ønsket å stimulere tiltak som kan medvirke innføringen av listen i norske kirurgiske avdelinger og arrangerte under siste års høstmøte et eget seminar om emnet med internasjonale foredragsholdere som delte sine erfaringer med listen.

 

Vi er kjent med at en rekke avdelinger rundt om i landet på eget intitiativ har innført listen i forbindelse med kirurgiske inngrep i løpet av det siste året. Et poeng for å skape legitimitet i forbindelse med innføring av listen er nettopp at tiltaket skal være initiert av brukere og ikke komme som et administrativt påtrykk ovenfra. Innføring av listen gjennom lokale initiativtakere er derfor svært positivt.

 

NKF har hele tiden ønsket å få i stand et nasjonalt initiativ for innføring av listen, men som en fagmedisinsk forening i legeforeningen er det vanskeligere å nå gjennom til andre fagmiljøer enn vårt eget. Ettersom et kirurgisk inngrep må defineres som et tverrfaglig tiltak der en rekke ykesgrupper jobber i team, var det derfor av stor betydning at både Helse Førde og Helse Vest, Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg, Norsk pasientskadeerstatning og Kunnskapssenteret har jobbet med temaet og stilt seg positive til initiativet.

 

Vi har de siste måneder jobbet sammen med å organisere en nasjonal konferanse som har som formål å skape en mulighet til diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers av foretaksgrenser og yrkesfaglig bakgrunn.

 

Fredag 16. april arrangeres den første nasjonale konferanse om innføring og bruk av sjekklisten for trygg kirurgi på Thon Hotell Arena på Lillestrøm. Alle operative spesialiteter fra de kirurgiske fag med grenspesialiteter, samt gynekologer, øyeleger og øre-nese halsspesialister er invitert sammen med anestesileger, operasjonssykepleiere og anestesisykepleiere. Den norske legeforening godkjenner kurset med 6 timer som valgfritt kurs for alle spesialiteter. Kurset er også godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer. Program for konferansen finnes på
http://www.legeforeningen.no/id/159695.0

 

Vi håper på god deltagelse fra alle spesialiteter og fra alle regioner for å belyse både positive og eventuelt negative sider ved listen. Så langt er kurset på det nærmeste fylt opp. Eventuelle etternølere som fremdeles ikke har meldt seg på men som likevel ønsker å delta, kan kontakte Kontor for legers videre- og etterutdanning (Oslo), Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, N – 0107 OSLO på e-post: kurs.oslo@legeforeningen.no

 

Erfaringene så langt tyder på at bruk av listen ikke umiddelbart oppfattes som et nyttig verktøy som vi ukritisk skal implementere i vår kirurgiske hverdag. Et viktig spørsmål er om listen i seg selv har en særskilt effekt eller om vi allerede ivaretar sjekklistens funksjon gjennom de sikkerhetsrutiner vi har innarbeidet i eksisterende prosedyrer rundt omkring på våre operasjonsavdelinger. Vi kommer tilbake med referat fra konferansen i neste utgave av Kirurgen.

 

Vel møtt på Lillestrøm i April!

 

Referanse

 

1. Røsok B. Kirurgen nr. 3, 2009.

 

 

 

ANNONSER

KURS/MØTER