Historie

 

Laparoskopisk kirurgi ble introdusert ved Sykehuset Namsos, den gang Namdal sykehus, i 1992 ved oppstart av gallekirurgi med denne teknikken. Et valg foretatt av avdelingens mest erfarne overlege skilte vårt sykehus fra mange andre i denne perioden; han valgte å la yngre assistentleger lære seg teknikken mens han selv sto over. Dermed ble det skapt et grunnlag for å bygge en selvstendig erfaring i den kirurgiske avdelingen hos yngre medarbeidere. Spesielt to entusiaster siktet seg tidlig inn mot gastroenterologisk kirurgi, og fikk stor frihet til å utvikle teknikken, og lære nye prosedyrer. Læringen ble i stor grad oppnådd ved nasjonale og internasjonale teoretiske og praktiske kurs, samt besøk av autoriteter med hjelp til oppstart i nye prosedyrer. Styrken lå i at det alltid var to personer som lærte det samme, og ga hverandre gode arbeidsvilkår. I perioden da gruppe 1 tjeneste for å ta ut spesialiteten splittet de to, ble de avanserte prosedyrene kun utført på avspaseringstid for den av kirurgene som var bortreist slik at man alltid var to erfarne som utførte prosedyrene. Denne strategien har medført at sykehuset i dag utfører alle intraabdominelle prosedyrer med laparoskopi som den foretrukne teknikk.

 

Organisering

 

Avdelingen har fem overleger og to assistentleger. Kun to av overlegene har spesialiteten gastroenterologisk kirurgi, to er generell kirurger og en er urolog. Assistentlegene går i sekundærsjikt i vakt til 2330 hver kveld delt med tre ortopediske assistentleger. Bakvaktsjiktet er seksjonert i kirurgi og ortopedi (til midnatt). Vi har således en del utfordringer som nok ikke er uvanlig for små sykehus. I vaktsituasjoner kan kompetanse for å håndtere kompliserte gastroenterologiske eller urologiske problemstillinger være begrenset. Dette løses dels ved gode relasjoner til nabosykehus og universitetssykehus, men også ved lav terskel for å stille opp for kolleger ved behov. For assistentlegene er utfordringen å få tilstrekkelig trening i akutt kirurgi.

 

Utdanning

 

Med kun to assistentleger i avdelingen ligger forholdene godt til rette for god utdanning. Allikevel har vi mye å gå på både i strukturering av generell kirurgisk trening og opplæring i laparoskopisk teknikk. Mye av årsaken til dette skyldes at få spesialister dekker relativt store fagområder, og har derfor begrenset med kapasitet til opplæring.

 

Uerfarne assistentleger lærer først basal kirurgisk teknikk gjennom småkirurgi i poliklinikk, vaktkirurgi (mest ortopedi), brokk-, varice- og scrotalkirurgi og rask innføring i diagnostisk laparoskopi eventuelt med appendectomi. Når selvstendighet oppnås i disse prosedyrer begynner opplæring i gallekirurgi. Etter hvert blir man opplært i mer avanserte prosedyrer som ventralherniekirurgi, fundoplicatio og laparoskopiske lyskebrokksprosedyrer. Er talentet til stede, og tålmodigheten hos kandidaten god vil man hos oss kunne avansere ytterligere til colonkirurgi og fedmekirurgi.

 

Vår utfordring når det gjelder utdanning i mange prosedyrer skyldes i hovedsak to forhold. Volumene i de enkelte prosedyrer er til dels relativt lave, og ”alle” intraabdominelle inngrep utføres laparoskopisk, slik at mye teknisk trening ofte er nødvendig for å gjøre trygge prosedyrer. Det er særlig relatert til det siste punktet vi har mye å gå på. Strukturert opptrening i laparoskopisk teknikk i pop-trainer og på simulatorer vil kunne kvalifisere assistentlegen tidligere i utdanningsløpet.

 

Tilbud

 

Tilbudet innen laparoskopisk kirurgi har gjennom de siste drøyt 15 årene økt betydelig. Ved vårt sykehus har vi vært aktive med å lære oss nye prosedyrer, og behersker i dag de fleste prosedyrer som er relevante for et sykehus av vår størrelse. Således utføres all gallekirurgi på galleblære og gallegang inklusive avlastninger i palliative situasjoner, benign og palliativ kirurgi på ventrikkel og tynntarm, all kirurgi på tykktarm, inklusiv for cancer, all benign kirurgi på rectum, ventralherniekirurgi og kirurgi for residiv og bilaterale lyskebrokk. De sistnevnte har vi langt på vei trøndelagsfunksjon for. I tillegg er vi ett av tre sykehus i regionen som tilbyr kirurgi for sykelig overvektige i form av gastric bypass. Dette gir oss totalt sett et stort volum av laparoskopiske prosedyrer, og innføring av nye prosedyrer kan gjennomføres trygt og med god kvalitet.

 

Målsetning

 

Vi har som mål å heve kvaliteten i vår avdeling ved standardisering av pasientforløp, innføring av ERAS (enhanced recovery after surgery), systematisert dokumentasjon av resultater og bedret utdanningsløp. Vi ønsker å være det naturlige valg for pasienter med behov for behandling av høy kvalitet innen vårt kompetanseområde.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging