301, 2019

Temaleder: KARKIRURGI – hvor står vi?

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

I behandlingen av pasienter med kar­sykdommer samarbeider karkirurger og intervensjonsradiologer til beste for pasienten. Men det er ikke til å stikke under en stol at det har vært og er ­mulighet for konflikter i slikt sam­arbeid mellom ulike profesjoner. Dette [...]

301, 2019

Behandling av aortasykdom med skalpell eller kateter? – Ikke enten-eller, men både-og

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Riktig seleksjon og gode resultater er avhengig av at kar- og thoraxkirurger samt intervensjonsradiologer arbeider i team. Det må etableres og vedlikeholdes kompetanse for å ivareta pasientene i hele forløpet – som for mange er et livsløp. Aorta­sykdom er ofte progredierende, [...]

301, 2019

Mesenteriell iskemi

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Innledning De intraabdominale organene får sin arterielle forsyning via tre hovedarterier; truncus coeliacus (TC), arteria mesenterica superior (AMS) og arteria mesenterica inferior (AMI). Disse tre arteriene er forbundet med hverandre gjennom et rikt kollateralt nettverk slik som arteria gastroduodenale og [...]

301, 2019

Endovaskulær behandling av karskader – et alternativ hos utvalgte pasienter

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Den endovaskulære utvikling Siden forrige århundre har utviklingen innen endovaskulær karkirurgi økt betraktelig. Fra tidligere med kun bruk av ballonger til i dag med grenede stentgraft, har vi lært mye om hvordan karpatologi kan behandles. Den stadige utviklingen av nytt [...]

301, 2019

Behandling av atherosklerose i Underekstremiteter – radiologens perspektiv.

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Dersom et endovaskulært inngrep ikke ødelegger for et fremtidig åpent inngrep, er det nå ofte enighet om å forsøke dette først. Endovaskulær teknikk har blant annet mindre per- og postoperative komplikasjoner og kan som regel gjentas ved residiver. Industrien kommer [...]

301, 2019

Behandling av atherosklerose i underekstremitetene – kirurgens perspektiv.

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Prevalensen av diabetes i Norge er økende, selv om insidensen har flatet ut. Færre ­røyker, og befolkningen eldes. Mens røyking typisk øker risiko for atherosklerose som affiserer femoropopliteal- og aortoiliakalsegmentet, er infrapopliteal sykdom mer vanlig hos diabetikere og eldre (1). [...]

301, 2019

Carotiskirurgi – Guidelines og norsk praksis sett gjennom den norske carotisstudien

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Erkjennelsen av at ventetid fra den nevro­logiske hendelsen (indexhendelsen) til operativ behandling er korrelert med risiko for å få en ny hendelse har kommet i løpet av de siste 10-15 år, og det har vært utfordrende å bringe forståelsen av [...]

301, 2019

ABANDIA – abdominale aortaaneurismer og diabetes. En nasjonal multisenterstudie av pasienter som opereres for AAA

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Abdominale aortaaneurismer (AAA) rammer om lag en av ti menn. -Tilstanden er fire ganger hyppigere hos menn enn kvinner1,2. Forekomsten av diabetes mellitus (DM) hos pasienter med AAA er i tidligere studier rapportert å være 10-15 %3. Nyere forskning fra [...]

301, 2019

Forskningsutvalget, Norsk karkirurgisk forening

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

Målet var å øke den vitenskapelige produksjonen innenfor karkirurgien, herunder å ­stimulere prosjekter som innebar samarbeid på tvers av de regionale helse­foretakene. Dette førte til etableringen av Forsknings­utvalget i Norsk karkirurgisk ­forening. Utvalget er nå helt selvgående uten noen formell [...]

301, 2019

Risikofaktorer for utvikling av abdominale aortaaneurismer

By |3. januar 2019|Karkirurgi, Nyheter|

I et PhD-prosjekt tilknyttet Karkirurgisk avdeling ved St Olavs Hospital og Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk ved NTNU, benytter vi data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å undersøke mulige årsaker til utvikling av abdominalt aortaaneurisme. Bakgrunn Abdominalt aortaaneurisme (AAA) er [...]

ANNONSER

Medtronic
Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Gå til toppen