Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim er på mange måter et norsk knutepunkt for simulatortrening i laparoskopiske teknikker og ferdigheter. NSALK arrangerer flere obligatoriske- og ikke-obligatoriske kurs gjennom Legeforeningen og er en sterk pådriver for simulatortrening, samtidig som de også engasjerer seg i forskning og utvikling innen området.

I desember 2017 ble det for første gang arrangert en workshop i standardisering av laparoskopiske ferdigheter ved hjelp av simulatortrening. Workshopen fant sted over to dager på NSALK, og var et samarbeidsprosjekt mellom Ronald Mårvik (avdelingsoverlege ved NSALK), Tom Glomsaker (avdelingssjef ved gastrokirurgisk avdeling OUS, Ullevål) og Medtronic. Deltakerne var 8 LIS i generell kirurgi med ett til seks års erfaring, ansatt ved sykehus på Østlandet.

Koloskopi

Koloskopi

Kurset startet med en introduksjon av de ulike simulatorene NSALK har tilgjengelig og deres forskjeller. Videre fikk vi en spennende og motiverende introduksjon i pågående forskning innen simulatortrening og hvordan den fremtidige utviklingen innen minimal invasiv kirurgi trolig vil bli, deriblant økende bruk av endoluminal kirurgi, natural orifice transluminal endocopic surgery (NOTES), laparoendoskopisk single site surgery (LESS), robotkirurgi, samt mulighet for økende bruk av 3D-veiledet navigasjon.

Hovedfokuset under workshopen var hands-on trening av laparoskopiske teknikker på ulike simulatorer. Første dag gikk med til å trene på suturteknikk på grisetarm i POP trainer og Drammensboks, trene på appendektomi og kolecystektomi på datasimulatorer, og trene på gastroskopi-simulator. Dagen ble avsluttet med en svært hyggelig kursmiddag på Egon.

Dag to var viet til laparoskopi på sedert gris. Her fikk vi øvet på forskjellige anastomose-teknikker (gastroenterostomier, tynntarmsanastomoser), appendektomi, kolecystektomi, leverreseksjon og nyrereseksjon. I tillegg fikk vi en god og nyttig gjennomgang av riktig bruk av forskjellig utstyr fra Medtronic.

Totalt sett synes deltakerne at workshopen var svært nyttig og viktig. En workshop med få deltakere la til rette for tett veiledning og korreksjon av tekniske ferdigheter. Da det ble brukt lite tid på teoretiske forelesninger, fikk deltakerne god tid til å øve på de praktiske ferdighetene og gjøre seg kjent med utstyret, noe som var meget fruktbart. Det var enighet om at det i kirurgisk utdanning burde vært mer fokus på riktig bruk av kirurgisk utstyr, deriblant riktig bruk av elektrokirurgi og røntgengjennomlysning. Sist, men ikke minst, ble vi som gruppe godt kjent med hverandre på tvers av sykehusene.

Behovet for trening av kirurgisk ferdighet øker i takt med den teknologiske utviklingen og kompleksiteten av kirurgiske prosedyrer. Simulatortrening muliggjør både kirurgiteknisk trening og kvalitetskontroll, og bør spille en sentral rolle i den kirurgiske utdanningen.

Muligheten for systematisk og standardisert simulatortrening varierer fra sykehus til sykehus. En workshop som nå ble gjennomført i Trondheim er et godt eksempel på hvordan man kan legge til rette for simulatortrening under utdanningen av LIS i Norge, og burde være tilgjengelig i større grad!

Sovende gris

Sovende gris

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging