Avhandlingen omhandler en Ileo Pouch-Anal Anastomoser (IPAA) – type operasjon som gjøres på personer som har gjennomgått proktocolektomi for å unngå ende-ileostomi, hvor man lager et reservaor av distale ileum som skjøtes direkte på analkanalen. Det er en komplisert operasjon, og tarmfunksjonen etter operasjon varierer mye uten at vi helt vet hvorfor. Mange av de som gjennomgår operasjonen er unge, og det er derfor svært viktig med en god tarm funksjon, god livskvalitet og god seksualfunksjon etter operasjon. I Norge i dag utføres omtrent 50 slike operasjoner i året.

Avhandlingen har derfor sett på tarmfunksjon, livskvalitet og seksualfunksjon hos personer som har gjennomgått denne operasjonen. Videre har man studert gruppen med best og dårligst funksjon, for å lete etter faktorer som bidrar positivt eller negativt til tarmfunksjonen etter operasjon.

Vi finner at personer som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi, har lignende livskvalitet og seksualfunksjon som den gjennomsnittlige norske befolkningen. Personene er stort sett svært fornøyde, og 97% ville gjort operasjonen på nytt fremfor å ha pose på magen. Vi finner at redusert tarmfunksjon reduserer livskvaliteten. Hos kvinner ser vi også at redusert tarmfunksjon reduserer seksualfunksjonen. I denne studien finner vi at reservoarvolumet er den viktigste bidragsyteren til funksjon, hvor stort reservoarvolum gir bedre funksjon. Vi finner også at personer med dårligere funksjon oftere har hatt betennelse i reservoaret. Fremdeles er det mye vi ikke vet om hva som påvirker funksjonen etter slike operasjoner.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging