Prisen er på kr. 15.000 for 1. prisen og kr. 15.000 for 2. prisen. Pengepremien skal brukes til kirurgisk eller vitenskapelig aktivitet eller utstyr. phpThumb_generated_thumbnailjpg-8

Bedømmelseskomiteen i år bestod av Prof. Michael Brauckhoff, Haukeland Universitetssjukehus og Prof. in emeritus, Anstein Bergan, Oslo Universitetssykehus. Artikler publisert i Kirurgen nr.3/2011, nr.4/2011, nr. 1/2012 og nr. 2/2012 ble bedømt både systematisk og kvalitativt.

phpThumb_generated_thumbnailjpg-10Årets 1. pris gikk til Gry Dale og Kjell Arne Rein(Thoraxkirurgisk avd., OUS-Rikshospitalet). De har i Kirurgen nr. 2/2012 skrevet en oversiktsartikkel om kateterbasert hjerteklaffbehandling som gir en veldig god og forståelig oversikt over prosedyrene ved feil av hjerteklaffene, særlig pulmonalklaff og aortaklaff. Her gies en veldig god forklaring av teknikken, prosedyren, risiko og resultater. Bildene er godt utvalgt og veldig informative. Denne artikkelen er den eneste blant alle publiserte som fikk høyeste poengantall mht. alle vurderingskriteriene: Tekst, formidling og presentasjon, tabeller og bilder, og ”take home message”. Som konklusjon skriver forfatterne at kateterbasert hjerteklaffbehandling kan vurderes som ”suitable” og med gode resultater, men at kirurgien fremdeles bør gjelde som gullstandard. Særlig for pasienter som trenger reoperasjon bør den endovaskulære metoden imidlertid favoriseres. Forfatterne fremhever dessuten at hjertekirurgene bør ikke bare være vant med metoden, men bør fungere som hovedaktører. Det synes å være en meget viktig konklusjon siden altfor ofte overtar ”intervensjonslegene” nye minimal-invasive metoder uten at komplikasjonene beherskes.

phpThumb_generated_thumbnailjpg-112. prisen gikk til Anja Hetland Smeland og Hanne Reinertsen (Barnekirurgisk seksjon, OUS-Ullevål). Forfatterne har i Kirurgen nr. 1/2012 skrevet en innholdsrik og systematisk artikkel som omfatter postoperativ smertevurdering hos barn i ulike alderskategorier samt postoperativ smertebehandling hos barn. Temaet postoperativsmertevurdering og smertebehandling hos barn har ofte blitt neglisjert innen norsk medisinsk faglitteratur, og dette er et tema som er meget viktig for å minimalisere plagene til barnet i forbindelse med operativ behandling og indirekte har dette stor betydning også for barnets postoperative framgang. Postoperativ smertevurdering og smertebehandling henger nøye sammen, og både barn og foreldre kan glede seg over framskritt på dette området. Artikkelen er praktisk og nyttig, og vil kunne bidra til bedre smertebehandling av barn i Norge i framtiden. Det skal til sist nevnes at det er første gang at 2 sykepleiere har vunnet en av Kirurgen prisene.

En stor takk til prisvinnerne for å ha publisert gode oversiktsartikler i Kirurgen! Til sist en stor takk til bedømmelseskomiteen for en flott innsats!

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging
Medtronic