I integrasjonsarbeidet (sammenslåing av Aker, Ullevål og Rikshospitalet til ett helseforetak) utover høsten ogfrem til nyttår vil de nye nivå 2-lederne (klinikklederne) via prosjektgrupper utarbeide organisasjonskart for den enkelte klinikk og en struktur for nivå tre. Høsten vil således preges av prosjekter som er nødvendige for drift av ett sykehus på nyåret. De nye nivå 2-lederne blir aktive bidragsytere inn i arbeidet, i tillegg til at det sikres involvering og medvirkning fra tillitsvalgte, verneombud og eksterne aktører. Likeledes vil de måtte utarbeide et budsjett for 2010 tilpasset denne strukturen slik at man sikrer bærekraftig og ansvarlig drift. De ni klinikkene (A-I) har i disse tider fått nye navn som gjenspeiler hovedtyngden av aktiviteten innen klinikke

Fremdriftsplan

Oslo universitetssykehus skal tilpasse seg et redusert opptaksområde, bygge en ny organisasjon samtidig som sykehuset har et økonomisk utfordringsbilde som krever både kortsiktige og langsiktige tiltak. I løpet av oktober skal ny organisering av stab inkludert administrativt støtteapparat som HRressurser og økonomi.og fellestjenester være på plass samt ledere på nivå 3, som skal rapportere til klinikkledere og stabsdirektører. Så skal ytterligere minst to nivåer i organisasjonen etter hvert utformes. 1.1.2010 skal organisatorisk sammenslåing for Oslo universitetssykehus som samlet helseforetak være på plass. 1.6.2010 ser man for seg en funksjonell sammenslåing av de tre sykehusene med felles pasientadministrative system. Dette krever felles IKT-funksjoner slik at alle helseansatte, som skal ha tilgang til klinisk informasjon om pasienter ved Oslo universitetssykehus, får det og at de får samme informasjon. Uansett hvordan pasienten flyttes rundt på de ulike lokalisasjonene, skal de som har ansvar for pasienten ha tilgang til den nødvendige kliniske informasjon. 1.1.2011 er det planlagt overføring av lokalsykehus pasienter og ansatte til helseforetakene Akershus universitetssykehus og Vestre Viken.

Bemanningstilpasning

Nye retningslinjer for omorganisering og bemanningstilpasning er vedtatt. Retningslinjene tar opp både praktiske, juridiske og menneskelige forhold i slike prosesser. Når tre sykehus skal bli til ett, og enheter og funksjoner slås sammen, vil det føre til at rammevilkår endres. Bemanningstilpasning betyr en tilpasning av antall ansatte i forhold til nye organisasjonskart og bemanningsplaner. Tilpasninger skal gjennomføres ved saklige og etterprøvbare prosesser og god kommunikasjon med ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten. Men selv når det formelle er på plass, vil lederens evne og vilje til å finne gode løsninger sammen med tillitsvalgte og medarbeidere være avgjørende.

Lokalsykehuset Oslo universitetssykehus

Helt siden Hovedstadsprosessen ble dradd i gang har men snakket om LEON prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå), samhandling, en dør inn og storbylegevakt. Oslo skal ikke bare ha høyspesialiserte tjenester, men også et velfungerende lokalsykehustilbud. Et styrket lokalsykehus med en opplevd dør inn er målet for Oslo universitetssykehus. En dør inn betyr i denne settingen at det skal være enkelt å finne frem og at pasienten kommer til rett sted for rett behandling og til rett tid. Oslos befolkning skal få et kvalitativt godt og likeverdig lokalsykehustilbud. Hva er så Oslos lokalsykehusfunksjoner?? Dette vil være de brede pasientgruppene som ofte har sammensatte lidelser og som er svært avhengige av en god samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus for å få en vellykket og effektiv behandling. Det dreier seg også om de store pasientvolumene innen indremedisin, kirurgi, ortopedi, psykisk helsevern, rus og rehabilitering, Hovedansvaret for god samhandling med kommunehelsetjenesten vil ligge her. Oslo kommune vil ha tette bånd til prosjektet lokalsykehusfunksjoner. Hensikten med dette prosjektet er å svare på flere eksterne samarbeidspartneres behov for å få en tydeligere oversikt over hvordan lokalsykehusfunksjonene ivaretas. Lokalsykehusprosjektet i Oslo universitetssykehus har startet og tar etter hvert sin form. Grenseoppganger mellom lokalsykehusfunksjoner, områdefunksjoner og regionale funksjoner skal trekkes.

Bærekraft

Hva betyr bærekraftig utvikling for Oslo universitetssykehus? Handler alt bare om penger eller er bildet mer nyansert? Mange ansatte synes nok at det er for ensidig fokus på økonomisk bærekraft, og for lite fokus på andre viktige elementene i et bærekraftig miljø som arbeidsmiljø, fag, forskning, utdanning og kvalitet på pasientbehandling. Disse må betraktes som likeverdige for at Oslo universitetssykehus ska kunne utvikles og drives på en god måte fremover. Økonomi er strengt tatt bare et virkemiddel i denne sammenhengen. Den prosessen Oslo universitetssykehus står overfor er svært omfattende og vil innebære integrasjon på mange nivåer i organisasjonen. Dette gjør det viktig med målrettede prosesser og en fornuftig fremdrift.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging