I forståelse med tillitsvalgtsapparatet på OUS er spørsmålene overbragt foretakstillitsvalgt for legeforeningen OUS Kjersti Baksaas-Aasen (KBAa) som generelt uttrykker at spørsmålene er helt betimelige og det er god grunn til å stille dem. Tillitsvalgtsapparatet er helt enig i bekymringen rundt spørsmålene og har gjentatte ganger uttrykt dyp bekymring rundt manglene på omstillingsmidler.

GBF: I artikkelen ”Hovedstadsprosessen: Nå bygges sykehuset” i nr 2/2009 kommenterer du ikke dette forholdet ytterligere. Dette får meg til å undres! På Ullevåls nettside ble det 19. september 2008 lagt ut et intervju med daværende nestleder i Ullevåls styre, Göran Stiernstedt der han kommenterte Osloprosessen med bakgrunn i erfaringer fra sammenslåingen av sykehus i Stockholmsområdet [1]. Der står det bl. a at ”Hvis vi skulle gjort dette en gang til burde vi ha satt av mer penger til omorganiseringen, og hatt mer fokus på de strukturelle omleggingene. Omorganisering tar tid. En rask avgjørelse er viktig, men man må sette av nok omstillingsmidler slik at prosessen blir riktig for alle de involverte, sier Stiernstedt.”

Inntrykket fra media er at i en annen fusjonsprosess – Statoil/Hydro – satte man umiddelbart av betydelige beløp til omstillingen. På StatoilHydros nettsider ble det 27. februar 2008 publisert en børsmelding [2] som bla a sier at ”Resultatnedgangen fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig økte drifts- og administrasjonskostnader, hovedsakelig knyttet til tidligere annonserte fusjonskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen på til sammen 10,7 milliarder kroner før skatt.”

GBF: Stemmer det at det er besluttet å gjennomføre Osloprosessen uten å tilføre omstillingsmidler?

KBAa: Osloprosessen gjennomføres uten omstillingsmidler. Tillitsvalgte har gjentatte ganger uttrykt bekymring for dette, men svaret fra Bente Mikkelsen og HSØ er at omstillingen skal frigjøre midler som igjen skal finansiere omstillingen. Det er forventet rask gevinstrealisering gjennom salg av eiendom og driftsendring som kan brukes til omstillingen.

GBF: Hvem har i så fall bestemt det, og er det dokumentert i formelt vedtak?

KBAa: Dette er besluttet av HSØ, men det er gjentatte ganger formidlet bekymring og skrevet protokolltilførsler fra tillitsvalgte i Legeforeningen både direkte til HSØ og via ledelsen i OUS og ved de tidligere sykehusene. Ledelsen i OUS henviser til HSØ som igjen henviser til foretaksmøter med eier, dvs departementet, som holder fast på at omstillingen skal gjennomføres innenfor de totale økonomiske rammene HSØ har til rådighet og at budsjettavvik ikke aksepteres.

GBF: Hva er erfaringsgrunnlaget for å mene at en slik fusjon kan iverksettes uten omstillingsmidler? Og finnes det andre fusjonsprosesser vi kan sammenligne oss med som har vært gjennomført vellykket ved utelukkende å bruke gevinstrealisering?

KBAa: Det finnes ikke noe erfaringsgrunnlag eller dokumentasjon for å mene at en så omfattende fusjon og omstillingsprosess kan gjennomføres uten omstillingsmidler. Snarere tvert imot viser all erfaring fra tilsvarende omstillingsprosesser i våre nordiske naboland at man i tillegg til en fase med såkalte pukkelkostnader også trenger investeringsmidler. I Osloprosessen er det muligens tenkt å realisere gevinster som kan brukes til omstilling gjennom salg av eiendom, men å komme dithen at man kan selge eiendom vil i seg selv være en kostnadskrevende omstilling. Så langt i prosessen har vi hverken sett beskrivelser eller budsjetter som viser hvordan dette er tenkt å gjennomføres. Legeforeningen har i over et og et halvt år i alle muliuge fora overnfor ledelsen uttrykt bekymrig formanglende omstillingsmidler, men vi har blitt møtt av døve ører. Vi er redd dette kan velte hele prosessen.

Kjersti Baksaas-Aasen avslutter med å understreke på vegne av tilltsvalgtapparatet at dersom det er flere spørsmål omkring Osloprosessen, så er det bare å fortsette å ta kontakt. Vi trenger all den input vi kan få og vi trenger alle de engasjerte legene vi trenger

Referanse

1 http://www.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?i CategoryId=460&iInfoId=20313&iDisplayType=2

2 http://www.statoilhydro.com/no/NewsAndMedia/ News/2008/Pages/StatoilHydroFourthQuarter.aspx

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging