Bakgrunn

I 2006 ble det utført 1446 hjerteklaffoperasjoner I Norge, hvorav 1206 for aortaklaffesykdom.  191 av disse ble utført på pasienter over 80 år. Hjertekirurgi har blitt mer og mer vanlig på eldre pasienter I denne aldersgruppen de siste 10 årene. 30 dagers mortalitet for hele pasientgruppen er 2,7% I følge Nasjonalt hjerteregister.  Med økende alder må en også regne med en økende andel komplikasjoner. Hos eldre pasienter bidrar mange tilleggssykdommer at ca 1/3 av pasientene med alvorlig aortaklaffellidelse ikke blir tilbudt kirurgi. Nye transkateter baserte metoder for implantasjon av aortaklaffer har på kort tid vunnet frem som en potensielt lovende metode hos pasienter med høy risiko eller inoperabilitet pga. høy alder, tidligere hjertekirurgi eller alvorlige tilleggssykdommer. I tillegg til UNN,  har Feiringklinikken satt inn 10 slike klaffeproteser.  Transvaskulære og transapikale tilganger er det som anvendes i dag, og disse regnes som komplementære.

Norske Helsemyndigheter er skeptiske

Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering I helsetjenesten har ansett denne behandlingen som eksperimentell, og at slik behandling ikke skal utføres I Norge. Rolf Busund, avdelingsoverlege ved Thoraxkirurgisk avdeling sier til Pingvinen at en ved UNN har valgt å gå på tvers av anbefalingene til Nasjonalt Råd.

Akseptable resultater

Hos de 20 pasientene som er operert ved UNN, forteller Busund til Pingvinen at en har hatt gode resultater med behandlingen så langt. Det har til nå ikke vært behov for noen intensive liggedøgn, og pasientene har blitt utskrevet tidligere enn ved åpen kirurgi. Om noen år tror Busund at denne behandlingenn vil være standard for utvalgte pasienter.

Norske helsemyndigheter har begrunnet sin skepsis med å henvise til internasjonale publikasjoner som viser til høye postoperative komplikasjoner og dødelighet. Likevel er dette en pasientgruppe som helhet med meget begrensede leveutsikter, livskvalitet og funksjonsnivå, og ved en komplikasjonsfri behandling vil mange pasienter komme seg raskt.

Kilder:

-«Suksess med kontroveriell metode» -Helsemagasinet Pingvinen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

-«Høringsuttalelse – innføring av kateterbasert implantat av aortaklaffer»- Norsk thoraxkirurgisk forening v/Rune Haaverstad

ANNONSER

KURS/MØTER