I år ble det forutgått av et én-dags masterclass-kurs i transanal endoskopisk ultralyd.  Kurset hadde bare 12 plasser, da det for en stor ble basert på demonstrasjon av pasienter. Rommene i poliklinikken tillot ikke flere deltagere.  Kurset ble da også fulltegnet da det ble annonsert til den internasjonale organisasjonskomitéen, og ble derfor aldri annonsert eksternt. Der var derfor få nordmenn på kurset. Det møtte noe kritikk, og som følge av dette er det avtalt at kurset gjentas i samarbeide med dr. Göran Kurlberg i Gôteborg allerede neste år.  Kurset var lagt opp for deltagere med erfaring i transanal endoskopisk ultralyd. Det ble en spennende dag med mye diskusjon og erfaringsutveksling om «state of the art» og om fremtidige teknikker.

TEM-møtet hadde 55 deltagere fra 9 forskjellige land. Hele Skandinavia var representert, i år også Finland og Island. Det lille deltagerantall tillot i år igjen en hyggelig og engasjert stemning. Der var diskusjoner etter nært sagt hvert eneste innlegg, og det ble problematisk å overholde tidsplanen.

Torsdag morgen var det rundebordsdiskusjon for skandinaviske TEM-kirurger og inviterte gjester fra den britiske TEM-database og enkelte hollandske og tyske sentre.  Opplegget til en felles skandinavisk TEM-database er nå ferdig og er tatt i bruk i Sverige samt ved enkelte sentre i Norge og Danmark. Også på Island vil den nå bli implementert. Vi er i Norge kommet litt sent i gang, da saken har vært forhandlet med NGICG gjennom lengre tid. Der er behov nå for å samle alle norske TEM-kirurger for å komme videre.

En felles prospektiv randomisert protokoll for strålebehandling og TEM versus åpen kirurgi for de mellomstore cancere ble foreslått av dr. Simon Bach på vegne av den britiske TEM-gruppe. Det var enighet om behovet for en slik studie nå, og at det ikke er bruk for flere ikke-randomiserte enkeltsenterstudier på dette. Alle deltagere ble oppfordret til å delta.

Selve møtet begynte med en sesjon om «Staging and grading of small rectal cancers».  Det var enighet om at dedikert rektal ultralyd er den eneste mulighet per i dag for å oppnå en tilstrekkelig sikker preoperativ T-stadie- vurdering av cancere mindre enn T3. Nye MR-teknikker kan kanskje innen få år endre på dette. Lymfeknutediagnostikken er fortsatt problematisk. Ingen eksisterende teknikker viser tilstrekkelig nøyaktighet for N-stadie vurdering, og vi vil fortsatt hos yngre pasienter uten komorbiditet  reservere TEM teknikken for de minste T1 cancere hvor risikoen for lymfeknutemetastaser er liten.  Noen britiske sentre betrakter TEM- reseksjon av store adenomer og små cancere som en eksisjonsbiopsi  som skal etterfølges av radikal,  åpen kirurgi hvis den patologiske vurdering viser at canceren er større enn T1, sm2. Denne strategi ser ut til å være onkologisk sikker på lang sikt.

Den sene torsdags-sesjon:  » Local resection for cancer – long term results»  presenterte flere store serier av high risk T1 og T2 cancere behandlet med strålebehandling og TEM. Langtidsresultatene ser ut til å være sammenlignbare med åpen kirurgi. Formodentlig er også i denne sammenheng preoperativ strålebehandling å foretrekke. Bivirkninger med smerter og dårlig tilheling er betydelige.  Det må i fremtidige prospektive undersøkelser sikres at TEM rent faktisk etterfølges av bedre livskvalitet enn åpen kirurgi i denne situasjon.

Fredagens første sesjon omhandlet TEM på andre indikasjoner. De vanskelige forhold omkring carcinoider og maligne melanomer ble diskutert. Også diskusjonen om hvor langt man kan gå ble spennende. Det ser ut til at overlagt perforasjon til peritoneum ved fullveggsreseksjoner høyt i rektum og i colon sigmoideum kan gjennomføres sikkert og uten betydelige komplikasjoner.

Den siste sesjon om» News and new techniques» ble dominert av prof. Buess’ foredrag om transanal rectosigmoid reseksjon.  Igjennom TEM-skopet har han nå gjennomført flere rectosigmoide TME-reseksjoner på mennesker.  Gastroskoper og koloskoper kan innføres i peritoneum igjennom TEM skopet og teknikken tillater faktisk mobilisering av venstre fleksur.  Men også nye teknikker med sentinel node- identifisering med fluorescense-teknikker ved rectum cancer og in-situ histologiske undersøkelser med confocal laser-mikroskopi vakte stor interesse.

Den minimalinvasive, transanale kirurgi er ved å bevege sig fra å være en kuriositet egnet til å demonstrere ens egne tekniske ferdigheter til å bli et fagfelt med stort potensiale for å foreta onkologisk sikker cancerkirurgi med minimal operativ risiko og reduserte sykehusutgifter.

ANNONSER

KURS/MØTER