Det totale antallet spesialistgodkjenninger i generell kirurgi var i 2009 og i 2010 de høyeste noensinne. I grenspesialitetene under generell kirurgi samlet sett har vi bare i 1986 hatt høyere antall spesialistgodkjenninger enn i 2009 og i 2010. Betyr dette at vi vil ha tilstrekkelig tilgang på nye spesialister?

Neppe, fordi pensjonsavgangene er økende og en meget høy andel av de nye spesialistgodkjenningene gjelder utenlandske statsborgere som bare i begrenset grad kommer til å arbeide permanent i Norge. Avhengigheten av import av utenlandske spesialister i generell kirurgi og grenspesialiteter kommer derfor trolig bare til å øke.

Generell kirurgi 2001- 2010

Generell kirurgi
Det er i 2010 godkjent 71 nye spesialister i generell kirurgi. Dette er bare fire færre enn i 2009, da antallet var det høyeste noensinne. Av godkjenningene i 2010 ble 32 gitt etter norske regler, 35 ble overført fra nordiske land og fire ble overført fra andre EU/EØS-land, herav tre fra Tyskland og én fra Litauen. Av overføringene fra nordiske land var 19 fra Sverige, 13 fra Danmark og tre fra Finland. Det var ingen overføringer fra Island i 2010, mens det var to i 2009. Bare 26 av alle godkjenningene i generell kirurgi i 2010 ble gitt til norske statsborgere. Av de seks godkjenningene i generell kirurgi etter norske regler til utenlandske statsborgere, kommer tre fra land utenfor EU/EØS. Disse kommer fra Irak, Serbia og Russland.

Av de totalt 32 godkjenningene etter norske regler i generell kirurgi i 2010 var det 27 som ikke har noen godkjent grenspesialitet fra før eller i løpet av 2010, mens fem fikk godkjenning i både generell kirurgi og i en grenspesialitet, tre av disse fikk både hoved- og grenspesialitet godkjent i samme sentralstyremøte, de to andre fikk grenspesialiteten godkjent på det etterfølgende sentralstyremøtet. Av de totalt 39 overføringene fra EU/EØS i generell kirurgi i 2010 var det 29 som ikke har noen godkjent grenspesialitet fra før eller i løpet av 2010, men fem av disse fikk en annen hovedspesialitet godkjent i samme sentralstyremøte som de ble godkjente i generell kirurgi. Fire av disse hadde ortopedisk kirurgi som den andre hovedspesialiteten som ble godkjent i samme sentralstyremøte som generell kirurgi og én fikk anestesiologi godkjent i samme møte som generell kirurgi.

For overføringene er det stort sett sammenfall mellom overføringsland og statsborgerskap, men det var fire spesialistgodkjenninger i generell kirurgi for statsborgere fra land utenfor EU/EØS, herav tre etter norske regler og én overføring fra Danmark. Også disse fire kommer fra Irak, Serbia og Russland. For statsborgere fra disse tre landene har vi til sammen bare hatt seks spesialistgodkjenninger i generell kirurgi før 2010.

Generell kirurgi 2010

Antallet nye spesialistgodkjenninger i generell kirurgi etter norske regler i 2010, altså 32, er høyere enn gjennomsnittet for de siste 10 årene, som er 24,5. Men det er seks færre enn i 2009. I den foregående tiårsperioden, 1991- 2000 var gjennomsnittet var 30,0. Vi har ikke grunnlag for å si at vi har noen klar økning i nye spesialistgodkjenninger i generell kirurgi etter norske regler etter 2007, og dette er bekymringsfullt med tanke på pensjonsavgangene som vil øke kraftig om få år. Dette utdypet jeg nærmere i en artikkel for ett år siden.

Blant alle de 71 spesialistgodkjenningene er det 14 kvinner og 57 menn. For godkjenningene etter norske regler var det sju kvinner og 25 menn. Alle disse sju kvinnene er norske statsborgere, mens sju av de 25 mennene er utenlandske statsborgere. Blant de 39 overføringene var det bare sju kvinner og 32 menn. Alle disse sju kvinnene har spesialistgodkjenningene overført fra nordiske land, men to av disse har statsborgerskap fra land utenfor Norden.

Det er dermed fortsatt en vesentlig lavere kvinneandel for nye spesialistgodkjenninger i generell kirurgi enn i de aller fleste andre spesialiteter. Kvinneandelen er altså bare 19,7 % for godkjenningene i generell kirurgi i 2010, mot 35,6 % for godkjenninger i alle spesialiteter i 2010. For godkjenninger i alle spesialiteter etter 2002 er det bare i 2007 at kvinneandelen har vært lavere, men kvinneandelen i 2010 er nesten like høy som i 2008 og i 2009. Kvinneandelen for godkjenninger i alle spesialiteter er fortsatt vesentlig mye lavere enn i årene 2003- 2005.

For de 71 nye spesialistgodkjenningene i generell kirurgi i 2010 var gjennomsnittsalderen 46,0 år, vesentlig høyere for overføringene enn for godkjenningene etter norske regler. For godkjenningene etter norske regler var gjennomsnittsalderen 39,4 år, 38,9 år for kvinner og 39,5 år for menn. For overføringene var gjennomsnittsalderen 51,4 år, 47,4 år for kvinner og 52,3 år for menn. Gjennomsnittsalderen var desidert høyest for overføringene fra Danmark med hele 54,0 år.

Kirurgiske grenspesialiteter 2001- 2010

Grenspesialiteter under generell kirurgi
I grenspesialitetene under generell kirurgi hadde vi i 2010 totalt 56 spesialistgodkjenninger i 2010, herav 36 etter norske regler, 16 overføringer fra nordiske land og fire overføringer fra andre EU/EØS-land, herav to fra Ungarn, én fra Polen og én fra Romania. Av overføringene fra nordiske land var sju fra Sverige, sju fra Danmark og to fra Finland. Heller ikke her var det noen overføringer fra Island i 2010, mens det var én i 2009. Det var ellers 21 overføringer fra Island i andre spesialiteter i 2010, og ingen av disse gjelder norske statsborgere, i motsetning til tidligere.

Av de totalt 20 overføringene fra EU/EØS i grenspesialitetene under generell kirurgi i 2010 var det ni som ikke har noen godkjent hovedspesialitet fra før eller i løpet av 2010.

Av de 36 godkjenningene etter norske regler er hele 16 i den nyeste spesialiteten, bryst- og endokrinkirurgi. Ellers er det åtte godkjenninger etter norske regler i gastroenterologisk kirurgi, seks i urologi, tre i karkirurgi, to i thoraxkirurgi og én i barnekirurgi. Av de 16 overføringene fra nordiske land var hele sju i urologi, fire i gastroenterologisk kirurgi, tre i karkirurgi, én i thoraxkirurgi og én i barnekirurgi. Av overføringene fra andre EU/EØS-land er det tre i urologi og én i barnekirurgi. Det har ennå ikke noen gang vært noen overføringer fra EU/EØS i bryst- og
endokrinkirurgi.

Kirurgiske grenspesialiteter 2010

Blant alle de 56 nye spesialistgodkjenningene i grenspesialitetene under generell kirurgi i 2010 er det 15 kvinner og 41 menn, altså noe høyere kvinneandel enn for godkjenningene i generell kirurgi. For godkjenningene etter norske regler var det 12 kvinner og 24 menn. Av disse 12 kvinnene er ti norske statsborgere, mens 19 av de 24 mennene er norske statsborgere. Av de sju utenlandske statsborgerne godkjent etter norske regler er det to med statsborgerskap utenfor EU/EØS. Blant de 20 overføringene var det bare tre kvinner og 17 menn. To av disse tre kvinnene har spesialistgodkjenningene overført fra nordiske land, og for alle tre er statsborgerskap sammenfallende med overføringsland. Blant de 17 mennene er det to med statsborgerskap utenfor EU/EØS. De totalt fire spesialistgodkjenningene i grenspesialitetene under generell kirurgi i 2010 som gjelder statsborgere fra land utenfor EU/EØS, gjelder Irak, Serbia, Makedonia og Pakistan.

For de 56 nye spesialistgodkjenningene i grenspesialitetene under generell kirurgi i 2010 var gjennomsnittsalderen 48,8 år, noe høyere for overføringene enn for godkjenningene etter norske regler. For godkjenningene etter norske regler var gjennomsnittsalderen 48,1 år, 44,9 år for kvinner og 49,6 år for menn. Det er interessant å merke seg at for godkjenningene etter norske regler i 2010 er gjennomsnittsalderen altså vesentlig lavere for kvinner enn for menn i grenspesialitetene, mens aldersforskjellen er ganske liten i generell kirurgi. For overføringene var gjennomsnittsalderen 50,2 år, 47,7 år for kvinner og 50,6 år for menn. Gjennomsnittsalderen var høyest for overføringene fra nordiske land og lavest for de tre nye EU-landene som er representert her.

ANNONSER

Synergy – Near-Infrared Fluorescence Imaging